Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIJFDE HOOFDSTUK.

DE REVOLUTIE.

Algemeen overzicht. Evenals in 1789 ging in 1848 de revolutie van de gedachte vooraf aan die van de daad. Het liberalisme ondervond echter zelf reeds, de gevolgen van zijn stelselmatige bestrijding van het gezag en den godsdienst, want de sociaal-democratie doet zich gelden, het eerst in Frankrijk en Duitschland. Op den poliüeken partijstrijd is gevolgd de maatschappelijke klassestrijd. Het was de logische konsekwentie van de liberale theoriën zelf. Anders dan in 1830 mengt zich nu de volksklasse in de revolutie. De beweging van 1848 is veel meer democratisch dan die van 1830. In zooverre beteekent dit jaar een keerpunt in de geschiedenis van Europa, want gedurende de tweede helft van de negentiende eeuw ontwikkelen zich in bijna alle staten langzamerhand democratische instellingen.

§ 1. Dc Fcbrnari-revolutic in Frankrijk.

Guizot, 1840—1848. Gedurende het conservatief-liberale ministerie-G u i z o t blijft de partij-agitatie in Frankrijk voortduren. Daar* uit is de revolutie van 1848 te verklaren, want het land doorleefde een tijd van bloei en welvaart.

De handel ging vooruit door de uitbreiding van het spoorweg- en telegraafnet, landbouw en industrie maakten prachtige jaren; vol vertrouwen beriep Guizot zich op deze gunstige verschijnselen tegenover de kiezers door zijn bekende aansporing: ,JEnrichissez-vous!"

Ook de vertegenwoordiging was buitengewoon volgzaam. Tusschen 1841 en 1846 groeide de ministerieele meerderheid steeds aan, maar het was een kunstmatige groei. Guizot benoemde zijn aanhangers in tal van ambten, bracht hen in de Kamer, deze bestond ten slotte voor de helft uit ambtenaren: het was. eigenhjk geen grondwettelijke vertegenwoordiging meer. Steunend op de hem toegedane niinisterieele meerderheid en op de materieele welvaart van Frankrijk meende Guizot sterk te staan en hooghartig wees hij alle liberale hervormingen in de staatsregeling van de hand.

Algiers. Tegelijkertijd maakte de verovering van Algiers voorspoedige vorderingen. In den taaien tegenstand van A b d-e 1Kader vond het Fransche leger een doeltreffende oefenschool. In

Sluiten