Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

152

Van alle kanten werden arbeiders-afgevaardigden naar Londen gezonden; aa'j zullen in plechtigen optocht naar het Parlement gaan en daar de petitie overhandigen. Maar deze keer strekte het programma der volksleiders zich nog veel verder uit. Mocht het Lager Huis het verzoek der chartisten om invoering van hun charter afwijzen, dan zouden zij aan koningin Victoria -vragen het ministerie te vervangen door een ander, dat meer op hun hand was. Werd ook dit geweigerd, het slot van alles moest dan worden... revolutie! De regeering had echter haar voorzorgsmaatregelen genomen. In Londen werd -een sterke burgerwacht op de been gebracht, een macht artillerie stond klaar. "Wellington leidde de bewaking der openbare veiligheid.

De meeting werd door de regeering toegestaan, den optocht verbood zij. Alleen een commissie zou de petitie mogen overhandigen. "Zij is verworpen. Dank zij het doeltreffend optreden van de regeering gaf OUrien aan zijn mannen den raad geen geweld te gebruiken. De dolle onstuimigheid van O'Connor om toch een oproer te beginnen, ^vond geen aanhang. Sedert gaat het Chartisme sterk achteruit. De arbeiders begrijpen, dat zij op deze wijze hun doel toch niet kunnen bereiken.

De revoluties van 1848 zijn ten slotte mislukt. Alleen Pruisen, de meeste Duitsche Staten en Sardinië kregen een constitutie.J) Zelfe -in Frankrijk zou de revolutie slechts de trap worden, waarlangs Napoleon den keizerlijken troon zou bestijgen.

Ook de eenheidsbeweging in den Duitschen Bond en de Italiaansche Staten bereikte geen resultaten. Wel ging van de revoluties in 1848 een veel grooter kracht uit dan in 1830 en wijzen de verschijnselen op een hechte interJiationale samenwerking. Deze organisatie leed in 1848 wel de nederlaag, verslagen is zij niet. Want meer dan vroeger werken, ook zonder oproeren, sedert de liberale denkbeelden in op de Europeesche volkeren en de eenheidsidee van Duitschland en Italië verkrijgt een veel scherper actualiteit.

Het was duidelijk geworden, dat het „I t a 1 i a f a r a da se" practisch onbereikbaar bleef. Alleen een buitenlandsche macht zou Oostenrijk uit Lombardije kunnen verdrijven.

Ook de vestiging van een nieuwe, meer gecentraliseerde constitutie in het Duitsche Rijk was langs den weg der minnelijke schikking onmogelijk gebleken. Alleen een worsteling tusschen de beide machtigste staten om de hegemonie zou een beslissing kunnen brengen.

De volgende periode der Europeesche geschiedenis is getuige geweest van •de oplossing dezer beide kwesties door de diplomatie en den oorlog.

1) Nederland kreeg in 1848 een liberale grondwet, waarin de mogelijkheid -van den parlementairen regeeringsvorm was neergelegd.

Sluiten