Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i6s

uitgeroepen. Cavour stierf kort na deze beslissing, nog in 1861, voorzien van de laatste H. Sacramenten.

Daarbij zou het echter niet blijven. De eenheidspartij was niet tevreden, zij verlangde Rome als hoofdstad en richtte den begeerigen blik ook op Venetië.

Garibaldi heropende den strijd tegen Pius IX. In 1862 bracht hij weer een troep vrljwilligerAbp de been. Victor Emanuel echter kon niet toelaten, dat hij naar Rome trok, want Napoleon III zou stellig tusschenbeide komen. Bij Aspro Monte wordt de macht van Garibaldi door het Italiaansche leger tegengehouden. De aanvoerder zelf is ernstig gewond, keerde terug naar zijn woonplaats op het eiland Caprera, en herstelde. De stad Rome werd sedert 1849 nog altijd beschermd door een Fransche bezetting.

In 1864 kwam er een overeenkomst tot stand tusschen Napoleon en Victor Emanuel: De September-Conventie. Daarbij werd vastgesteld:

1. Italië belooft de soevereiniteit des Pausen te eerbiedigen en te handhaven; Victor Emanuel I zal zijn residentie naar Florence verleggen. 2. De Fransche troepen zullen binnen twee jaar Rome verlaten. 3. Pius IX zal zelf een leger vormen om het Patrimonium Petri te beschermen.

De Itahaansche regeering ziet dus officieel er van af Rome als hoofdstad te verkrijgen. De September-conventie is aanvankelijk uitgevoerd. In 1865 vertrekt Victor Emanuel naar Florence, het Fransche garnizoen wordt geleidelijk uit Rome teruggeroepen

Indien Napoleon III gemeend heeft door de September-conventie zijn doel, de handhaving van Rome als onafhankelijke residentie van den Paus, te bereiken, dan heeft hij zich vergist. Reeds in 1866 haalden de gebeurtenissen een streep door zijn berekeningen. Toen brak de lang verwachte oorlog uit tusschen Oostenrijk en Pruisen om de hegemonie in den Duitschen Bond. Italië' had daar niets mede te maken, maar vond de gelegenheid al te mooi om nu ook Venetië te bemachtigen. Daarom koos het de partij van Pruisen en verklaarde den oorlog aan Oostenrijk. Dit beantwoordde de uitdaging met het Italiaansche kger een gevoelige nederlaag toe te brengen bij C u s t o z Z a.

Maar het mocht niet baten. Victor Emanuel bereikte zijn doel. Bij den vrede van Praag kreeg Italië, profiteerend van de Pruisische overwinning op Oostenrijk, de beschikking over Venetië. Uit onge-

1) Uit Nederland vertrokken 5000 zouaven naar Rome, van wie 4000 de reis aanvaardden van Oudenbosch uit, waar Pastoor Hellemons voor hun laatste voorbereiding zorgde, bijgestaan door de Broeders van het Instituut St. Louis.

Sluiten