Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i66

noegen over zulk een weinig eervollen uitslag, zetten de Italianen den oorlog voort, doch zij worden verslagen in den zeeslag bij L i z z a. Daarna was de strijd uit. Venetië, haar door Pruisen toegeworpen,, behield de Italiaansche regeering intusschen toch. Alleen het Patrimonium Petri ontbrak nog aan wat de eenheidspartij noemde het geheel aaneengesloten Italië. De September-conventie stak echter nog altijd een spaak in het wiel.,

In 1867 heeft Garibaldi weer een bende verzameld om een aanslag op Rome te ondernemen. De regeering durfde de verantwoordelijkheid voor zulk een brute schending van het verdrag met Napoleon III echter niet aan, deed Garibaldi gevangen nemen en naar Caprera voeren, quasi in ballingschap. Zulk een verbanning,, vlak bij de kust van Italië, was natuurlijk een coup de théatre.

De zoon van den „balling'' zet diens onderneming voort, weet een voldoende macht om zich te vereenigen, Garibaldi „ontsnapt" van Caprera, de inval in den Kerkelijken Staat volgt. Het spreekt vanzelf, dat de Italiaansche regeering van alles op de hoogte was.

Zoo begreep Napoleon III het ook, maar zijn invloed in Europa was toen reeds zoo geslonken, dat Victor Emanuel I niet meer met Zijn wenschen rekening hield, dan hij absoluut noodzakelijk achtte. Om Rome te redden, zond de keizer nog juist op tijd twee Fransche divisies uit, die zich vereenigden met de zouaven en bij Mentana den troep van Garibaldi uiteenjoegen. De Septemberconventie beschermde den Paus niet. Sedert bleef er weer Fransch garnizoen in Rome.

In 1870 eindelijk kreeg Victor Emanuel I de lang begeerde gelegenheid om aan de oevers van den Tiber zijn residentie te vestigen. Toen de Fransch-Duitsche oorlog uitbrak, stelde Napoleon III aan Italië een bondgenootschap voor tegen Pruisen. Victor Emanuel eischte daarvoor vrijheid van handelen tegenover Pius IX. De keizer weigerde. Het Fransche garnizoen bleef in Rome. Bovendien bleek al te spoedig de meerderheid van Pruisen.

Reeds 6 Augustus (den dag van Wörth en Spicheren) deed Napoleon Rome door de Franschen ontruimen. Toch aarzelde Victor Emanuel nog de hand te slaan aan het geringe overschot van den Kerkelijken Staat. Maar nauwelijks was het keizerrijk gevallen en de nederlaag van Frankrijk beslist, of een leger van 60.000 man bezette het Patrimonium Petri. Weldra was Rome ingesloten. Na een. moedige verdediging beval Pius IX de stad over te geven.

Sluiten