Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

167

20 September 1870 trokken de Italianen langs de Porta Pia de Eeuwige Stad binnen. Het wereldlijk gezag des Pausen was •vernietigd. Pius IX sprak de excommunicatie uit over al degenen, die medeplichtig waren aan de overweldiging van den Kerkelijken Staat. De wereld zag zwijgend toe bij dit gebeuren. Alleen de katholieke president van de republiek Ecuador, G a r c i a Moreno, deed een uitdrukkelijk protest hooren.

Waarborgenwet, 1871. Aan Pius IX werd het Vaticaan en zijn ■omgeving gelaten als soeverein gebied. Victor Emanuel vestigde zijn -woning in het Q u i r i n a a 1, een der pauselijke paleizen. In 1871 is den Paus aangeboden de waarborgenwet, een meesterstuk van het liberalisme. Deze bepaalde, dat de soevereiniteit van den Paus zou gewaarborgd zijn door de regeering van Italië en stelde •een schadeloosstelling beschikbaar van 3V4 millioen lire per jaar. JVIaar de Paus protesteerde tegen den roof van zijn staten en weigerde -de waarborgenwet. Tot heden toe is dit protest volgehouden. Het <laaruit steeds voortvloeiend geschil tusschen het Vaticaan en het -Quirinaal noemt men de Romeinsche kwestie.

Het Vaticaansch Concilie. In 1864 was door Pius DC uitgeyaar-digd deSyllabus, gericht tegen de ketterijen van het hberalisme. In 1869 riep hij het V a t i c a a n s c h C o n c i 1 i e te Rome bij-een. Daar is tot dogma verklaard de pauselijke onfeilbaarheid d.w.z. de Paus, als algemeen leeraar der Kerk optredend („ex -cathedra") heeft de gave van in zaken, die geloofs- en zedeleer betreffen, gevrijwaard te zijn voor elke dwaling. Tengevolge van de •gebeurtenissen in September 1870 moest het concilie verdaagd -worden. Sedert heeft er geen meer plaats gehad.

Na 1870 vormde zich in Italië een partij, die nog niet tevreden -was, de I r r e d e n t i s t e n. Zij eischen, dat Zuid-Tirol, Istrië en Triëst, als landen met Italiaansche nationaliteit en taal, nog bij het ïkoninkrijk moeten gevoegd worden. Zij willen het 11 a 1 i a I r r e-d e n t a = het nog niet bevrijde Italië, in het rijk opgenomen zien. IDat is gelukt na den wereldoorlog van 1914—1918.

Pius DC en Victor Emanuel I zijn beiden in 1878 gestorven. Xeo XIII, 1878—1903, besteeg toen den pauselijken troon en Humbet t, 1878—1900, werd koning van Italië.

Sluiten