Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i68

§ 3. Het Isolement van Frankrijk.

In de Italiaansche kwestie had Napoleon III na 1860 ten slotte échec geleden. Langzamerhand zou ook de invloed van Frankrijk als groote mogendheid achteruitgaan, tot aan de ramp van 1870.

Sedert den Krim-oorlog had Napoleon III van Rusland niets meer te verwachten. Oostenrijk vond in hem in Italië slechts een vijand. Engeland was Frankrijk's bondgenoot geweest tegen Rusland. Deze samenwerking had Napoleon één resultaat opgeleverd: de vestiging van zijn prestige in Europa; maar zij zou niet van langen duur blijken. Alleen in Azië leidde de entente tot een succes van duurzame beteekenis.

Overzccsche ondernemingen. Nog altijd was China afgesloten van het geregeld verkeer met Europa. De eeuwenoude afkeer voor den vreemdeling kwam er nu en dan tot uitbarsting. In 1856 had er een aanval plaats op Europeanen, van wie er menigeen het leven bij verloor. Toen besloten Engeland en Frankrijk, tuk op verwijding van handelsgebied, in te grijpen. C a n t o n werd door de vloot der beide mogendheden ingenomen, T i e n t s i n belegerd, de vrede volgde in 1858. China stemde toe in het openstellen van eenige nieuwe havens voor den wereldhandel.

De vrede van Tientsin duurde nog geen jaar. China had de vredesbepalingen met Oostersche gemakkelijkheid vergeten. Een tweede expeditie bleek noodzakelijk. Ditmaal tastten de bondgenooten hardhandiger toe. De Chineezen werden verslagen bij P a 1 i k a o. Peking is in 1860 bezet, het zomerpaleis van den keizer ging in vlammen op. Bij den vrede van Peking in 1860 is die van Tientsin bekrachtigd: de voornaamste havens werden voor den Europeeschen handel geopend.

Ook elders in Azië ontwikkelden de Franschen een groote activiteit. Een moord op missionarissen in het keizerrijk Annam deed Napoleon de gelegenheid aan de hand, om in A c h t e r-I n d i ë het gezag van Frankrijk te vestigen. In 1863 moest Annam twee van zijn provinciën C o c h i n-C hina en Cambodja afstaan na een mislukten oorlog.

Het Suez-kanaal, 1869. De verwijdering tusschen Engeland *n Frankrijk kwam reeds voor den dag bij de grootsche onderneming van Ferdinand de Lesseps, de doorgraving van de landengte van Suez. De Lesseps werd bijgestaan door een internationale commissie van ingenieurs, onder wie de Nederlander C o n r a d een belangrijke plaats innam. Fransch kapitaal maakte de uitvoering van het reusachtig werk mogelijk. Niettegenstaande de jaloersche tegenwerking van Engeland kwam het kanaal in 1869

Tooneel der eeuwen II. 12;

Sluiten