Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

169

klaar, eigendom van Ismaël-Pacha van Egypte en de Fransche luute-fïnance, die de meeste aandeelen samen in bezit hadden.

Het Mexicaansch avontuur echter verbrak voor goed de samenwerking tusschen Frankrijk en Engeland en bezorgde Napoleon een onherstelbare nederlaag.

De binnenlandsche toestanden in Mexico heten veel te wenschen over, tengevolge van onophoudelijke burgeroorlogen. In 1861 wist een der leiders, J u a r e z, zich van het presidentschap meester te maken, de tegenpartij kwam tegen hem in opstand, in den loop van den strijd ondervonden ook de Europeesche koopheden te Vera-Cruz er op gevoelige wijze de nadeelen van1). Frankrijk, Engeland en Spanje besloten nu tusschenbeide te komen en dwongen Juarez door een expeditie tot schadevergoeding.

Napoleon echter wenschte meer te bereiken. Hij wilde in Amerika het Romaansch ras versterken tegenover den invloed van het Anglo-Germaansche in de Vereenigde Staten. Daartoe moest Mexico veroverd en daar een keizerrijk gevestigd worden, tevens vazalstaat van Frankrijk.

In 1863 verklaarde Napoleon den oorlog aan Juarez. Het Fransche leger veroverde de steden o.a. Mexico, maar kon de guerilla van de Mexicanen in het uitgestrekte land niet de baas worden. B a z a i n e slaagde er niet in het Fransche gezag te doen eerbiedigen.

Maximiliaan I, keizer van Mexico, 1864—1867. Dat juist was onmisbaar noodig geweest voor den sympathieken, jongen vorst, die er zich toe had laten verleiden om de kroon van het nog niet gegrondvest keizerrijk van een vergadering van notabelen te aanvaarden, aartshertog Maximiliaan, broeder van keizer Frans Jozef. De meerderheid van het Mexicaansche volk beschouwde hem als een vreemden overweldiger en bleef Juarez trouw. Alleen de krijgsmacht van Frankrijk kon zijn troon doen staande blijven.

Bovendien vonden de Mexicanen steun bij de Vereenigde Staten, die tot 1865 door den Secessie-oorlog werden beziggehouden. De groote republiek bracht na het herstel van den vrede de Monroe-leer in toepassing en dreigde Napoleon met een oorlogsverklaring, als hij zijn leger niet terugriep. Ook in de Fransche Kamer groeide de oppositie tegen het Mexicaansch avontuur, dat schatten kostte en het leger ontredderde, met den dag.

Toen gaf Napoleon bevel het Fransche leger uit Mexico terug te roepen. Juarez zegevierde. Onnuddellijk greep hij Maximiliaan aan, die al te idealistisch weigerde zijn kroon neer te leggen. Na dapperen

1) Juarez had o.a. de rentebetaling van de staatsschuld voor 2 jaren geschorst.

Sluiten