Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i83

Aanleiding tot den Fransch-Duitschen oorlog. Daaruit ontstond de kwestie van de Spaansche trooncandidat u u r.

De Fransche regeering besloot onmiddellijk zich tegen deze verheffing van het geslacht der Hohenzollern met klem te verzetten. Het rijk van Karei V mocht niet hersteld worden! De koning van Pruisen ontving het verzoek de candidatuur van zijn bloedverwant tegen te werken. Willem I, tevreden met het succes van 1866, dat hij liever niet waagde aan de onzekere kansen van een nieuwen oor¬

log, doet Prins Leopold weten, dat Pruisen niet gaarne zijn aanvaarding van de Spaansche kroon zou zien. Kort daarna werd bekend, dat Prins Leopold uit eigen beweging had bedankt.

Frankrijk was daarmee echter niet tevreden. Het kabinet van Parijs gaf den Franschen gezant Benedetti de opdracht aan Willem I den waarborg te vragen, dat ook in de toekomst geen Hohenzollern koning van Spanje zou worden. De koning van Pruisen bevond zich te Ems. Hij gaf den Franschen gezant op hoffelijkewijze,

maar afdoend te kennen, dat hij op Spotprent op Napoleon III. den eisch van Napoleon III niet

kon ingaan. Na afloop van de audiëntie zond Willem aan Bismarck een telegram, waarin hij den kanseher rapporteerde wat er was voorgevallen en dezen machtigde aan de pers mede te deelen hetgeen hem dienstig dacht.

Van de Emser depêche heeft Bismarck gebruik gemaakt om Frankrijk tot den oorlog uit te dagen. Het oogenblik leek hem gunstig: Pruisen was klaar, Frankrijk niet. De Noord-Duitsche Bond kon rekenen op de Zuid-Duitsche Staten. Het was niet te verwachten, dat Napoleon een bondgenoot onder de groote mogendheden zou vinden.

13 Juli 1870, in den loop van den avond, beraadslaagde Bismarck met Moltkeen von Roon. De kanselier zette hun zijn plan uiteen, van het Tooneel der eeuwen II. j.

Sluiten