Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

igi

pas in 1858. Eerst in het voorjaar van 1859 was Engeland den toestand meester. Van weerszijden ging het voeren van den strijd met afschuwelijke wreedheden gepaard.

Een blijvend gevolg van deze crisis is, dat de Engelsche Oost-Indische Compagnie in 1858 werd opgeheven. Indië kwam onder het direct bestuur van de Kroon, een onderkoning stond voortaan aan het hoofd van de regeering.

China en Japan werden ook binnen de invloedsfeer der Europeesche staten getrokken.

China strekte langzamerhand de aan Frankrijk en Engeland in 1860 toegestane voorrechten uit over Rusland, de Vereenigde Staten en alle mogendheden, die er langs diplomatieken weg werk van maakten. J a p a n was in 1854 door de Vereenigde Staten gedwongen zijn

afsluiting op te geven.

inCaliforniëwasini848 goud ontdekt. Uit heel de wereld stroomden de gelukzoekers toe. De grondslag werd gelegd voor de welvaart van het land. Het bleek weldra, dat Cahfornië een tuin- en landbouwstaat van beteekems zou worden. De ontwikkeling van San Francisco nam een hooge vlucht. Toen begrepen de Amerikanen, dat het vrij verkeer met Oost-Azië voor hen wan veel belang kon zijn. Zij zonden een eskader naar Japan en dwongen het rijk «en verdrag af, dat voor Amerika twee handelshavens opende. Engeland volgde het voorbeeld en verkreeg dezelfde voorrechten door dezelfde dreigementen.

Engeland heeft dus in de jaren vóór 1870 zijn toen reeds omvangrijk koloniaal gebied stevig vastgelegd en zijn eerste plaats in het wereldverkeer versterkt. De andere Europeesche mogendheden bleven daar verre bij achter, al deed Frankrijk onder het bestuur van Napoleon III de eerste stappen voor de stichting van een AchterIndisch rijk, waarin het een schadeloosstelling gevonden heeft voor de in 1763 geleden verhezen in Voor-Indië. Daardoor won Frankrijk een belangrijk station op den langen weg naar China en Japan, ■waarmede het zijn verkeer gestadig uitbreidde, vooral na de voltooiing van het Suez-kanaal in 1869.

Het cosmopoUtisme omstreeks 1870. Zoo betraden de eerste handelsmogendheden reeds vóór 1870 den weg van de uitbreiding hunner heerschappij over de meest begeerlijke afzetgebieden in de andere werelddeelen. Het Duitsche keizerrijk, pas gesticht, kon in dezen wedijver zijn sluimerende krachten niet doen gelden. Rusland werd eerst later wakker, al annexeerde het in 1858 de Amourprovinciën van China; maar omstreeks 1870 wijst alles er op, dat de strijd om de wereldmacht in de komende jaren zich zal afspelen

Sluiten