Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

192

evenzeer om de heerschappij in de koloniale gebieden als om die in Europa. Beiden zullen na 1870 aan elkander verbonden worden en de Europeesche kwesties wereldkwesties zijn.

§ 8. De Vereenigde Staten.

Economische en staatkundige vooruitgang. De 13 staten, die in 1783 hun onafhankelijkheid verkregen, hebben eerst in de negentiende eeuw hun gebied uitgebreid.

In 1803 verkocht Napoleon Louisiana aan de Vereenigde Staten, een belangrijke aanwinst, waardoor de handelsweg langs den Mississippi naar de tropen geopend werd.

De opstand der Spaansche koloniën sleepte F1 o r i d a mee en daardoor beheerschte de Unie voortaan de golf van Mexico.

De proclamatie van de Monroe-leer, 1823, was de eerste daad in grooten stijl van den opkomenden staat tegenover het oude Europa.

Deze politieke gebeurtenissen zijn echter van veel minder beteekenis, dan de geweldige economische vooruitgang, die gedurende de negentiende eeuw aan de oevers van den Mississippi en de Groote Meren heeft plaats gehad. Er schuilt veel waarheid in het gezegde, dat Amerika een kolonie van Europa noemt. De Europeesche immigratie toch vooral heeft het land van Washington en Franklin groot gemaakt1).

Verovering van Texas en Californië. De eerste groote staatkundige uitbreiding van het gebied der Vereenigde Staten werd in Zuidelijke richting geleid.

Sedert den opstand tegen Spanje strekte de toen gevormde republiek Me xico zich uit naar het noorden tot dicht bij San Francisco. Maar na de verdrijving van het Spaansch gezag heerschte er in het weinig ontwikkeld Mexico een toestand van voortdurende anarchie. Het land was niet rijp voor een eigen bestuur. In 1845 kwam het zoo ver, dat de provincie Texas Zich afscheidde, zich tot republiek proclameerde, doch kort daarop tot het Congres te Washington het verzoek richtte, om onder de staten van de Groote Unie opgenomen te worden. De regeering van de Vereenigde Staten ging op het voor-

1) Van 1820—1918 emigreerden 21340 landverhuizers uit Nederland, 520,427 uit Frankrijk, 4,098,856 uit Italië, 5,494,487 uit Duitschland, 8,198,404 uit Engeland, 3,310,003 uit Rusland, 4,068,395 uit Oostenrijk, 76,319 uit België.

Het totaal der landverhuizers in deze tijdsruimte van 99 jaren bedroeg: 33»058,97i. Van 1776 tot 1820 verhuisden ongeveer 250,000 personen naar Amerika. Het verschil is opvallend.

Sluiten