Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

224

Egypte. De opening van het S u e z-k a n a a 1 in 1869, gezamenlijk eigendom van Frankrijk en Egypte, heeft groote gevolgen gehad voor het wereldverkeer. De Khédive, I s m a ë 1-P a s j a„ verkocht in 1873, wegens financieele moeilijkheden, zijn aandeelen in de Kanaalmaatschappij aan Engeland. Van dat tijdstip dagteekent de Engelsche invloed in Egypte. De financiën van Egypte kwamen onder administratie van een Franschen en een Engelschen commissaris: feitelijk een gezamenlijk protectoraat der beide mogendheden. De Egyptenaren verdroegen deze controle der vreemdelingen op den duur niet. Sedert 1879 braken er onophoudelijk ernstige onlusten uit, totdat er in 1882 een openlijke oorlog tegen Engeland uit volgde onder aanvoering van A r a b i-P a s j a. De Engelsche marine*) bombardeerde Alexandrië, Arabi-Pasja is verslagen bij T e 1-e 1-K e b i r, 1882. Een bezettingsleger bleef achter in Egypte2).

De verovering van 1882 is het begin geworden van de koloniale expansie der Engelschen in Noord-Oost-Afrika. Engeland had zijn hoofddoel bereikt: het beheerschte den zeeweg naar Indië via Gibraltar, Malta, Cyprus en zijn krans van kustkoloniën aan de Roode Zee en de Golf van Aden. De Nijl-delta werd het uitgangspunt voor het doordringen van Engeland zuidwaarts, tot de bronnen van den Nijl. De verovering van den Anglo-Egyptischen Soedan heeft echter veel moeite gekost, 1882—1898.

De Arabieren boden daar een vertwijfelden tegenstand onder aanvoering; van den Mahdi. In 1883 werden eenige Engelsch-Egyptische legerafdeelingen reddeloos verslagen (Gordon te Karthoem). Het zuiden van Egypte ging verloren tot op de hoogte van Assoean, Kitchener slaagde er in den: tegenstand eerst in 1898 te vernietigen en de Engelsche vlag weer te planten op de muren van Karthoem. Het Nijldal tot F a s j o d a kwam onder Britschen invloed.

Kaapstad-Kaïro. Het cosmopohtisch streven van Engeland is. Kaapstad door een reeks van bezittingen en een spoorweg te verbinden met Kaïro. In 1890 ratificeerde Duitschland het Helgo1 a n d-t r a c t a a t. Zanzibar werd met Engeland geruild voor

1) De Fransche vloot bleef werkeloos toezien, omdat de regeering te Parijs, zich afzijdig hield; zij wilde haa- krachten bijeen houden ter wille van de revanche-idee tegen het Duitsche Rijk.

2) In November 1914 proclameerde de Britsche regeering Egypte tot eeta Engelsche kolonie.

Sluiten