Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

22Ö

•geprofiteerd. De T r a n s-K aspische spoorweg werd onder gelijke omstandigheden een prachtige verkeersweg voor Turkestan, dat door de ontvoering van een kostbaar bevloeiingsstelsel een der groote landbouwcentra vder wereld is geworden (graan en katoen).

Frankrijk begon zijn wereldpolitiek na de ramp van 1870. In Afrika bezat het een goed uitgangspunt in Algiers en Senegambië, waarbij in 1881 het protectoraat over Tunis gevoegd werd. De geleidelijke verovering van het Niger-gebied leidde tot een verdrag met Engeland, waarbij de grens tusschen Fransen en Engelsch Nigeria is vastgesteld, 1890.

Na een langdurigen oorlog tegen de inlandsche bevolking, op bedekte wijze gesteund door Engeland, 1883—1895, slaagden de Franschen erin Madagascar te onderwerpen.

Achter-Indië. Als tegenhanger van het Britsche keizerrijk in Voor-Indië heeft Frankrijk zich een uitgestrekte heerschappij geschapen in Achter-Indië (Ferry). Van Cochm-China en Kambodja uit werden de handelsbetreluungen uitgebreid over Tonkin en Aanam. Het gevolg was een botsing met China, dat in 1885 bij het verdrag van Tientsin de Fransche soevereiniteit over Tonkin en Annam moest erkennen.

Duitschland. Bismarck heeft na 1870 zijn aandacht op de eerste plaats gevestigd op de consolideering van het Duitsche Rijk, maar op den duur moest hij zijn tegenzin in koloniale politiek wel opgeven, ook omdat het particulier initiatief van den Duitschen handel hem voor was. In 1884 werden Togo, Kameroen en Duitsch Zuid-West-Af rika Duitsche koloniën, waaraan in 1885 Duitse h-0 o s t-A f r i k a en het N.O. van NieuwG u i n e a nog toegevoegd zijn.

Italië bleef, evenals het Duitsche Rijk, tot 1881 in de koloniale politiek op -den achtergrond. Van 1870—1881 legt het koninkrijk zich toe op de bevestiging van de nationale eenheid, na 1881 begint Italië zijn expansie-politiek. Koning -Humbert I, 1878—1900, en zijn minister Cr is pi wilden hun land -verheffen tot den rang van een groote mogendheid. Daartoe diende de Triple-alhantie van 1883, daartoe moest Abessynië veroverd worden als vergoeding voor Tunis. Menelik II, de negus van Abessynië, aanvaardde eerst het Itahaansch protectoraat, 1881, maar in 1893 zegde hij het verdrag op, •een oorlog brak uit, het leger der Italianen werd bij A d o e a verslagen, 1896. Italië moest de onafhankelijkheid van Menelik erkennen en behield alleen de onbeduidende kolonie Erythraea. Crispi trad af. Zijn plannen waren mislukt.

Sluiten