Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

231

king was het voortbestaan der kloosters en congregaties onmogelijk te maker, Rondtut verklaarden de woordvoerdS van het BloTdat het te doen was om de Katholieke Kerk in Frankrijk te vernietigen l^L^ dC dic °- h« voSde

U'g It^^T^^ ^ ^

2. Het geven van onderwijs is verboden aan alle kloostereemeenten, aan welke deze toestemming wordt geweigerd^ de onderwijs-congregaties wordt zij niet verleend. iKJ?C 1,6843311(16 Koostergemeenten moeten binnen drie maanden de toestemming verkregen hebben, anders worden hun goeder^ in beslag genomen. goeaeren

In igoa legde Waldeck-Rousseau het bewind neer. Inkonsekwent

Cogmh °P teg^ ^ hatClijkC t33k °m 2ijn ^ ™- uit teToeT " Combes zou dit in zijn plaats doen.

Scheiding van Kerk en Staat. Zelden heeft Frankrijk zulk een onbekwamen minister-president gehad als Combes. Door X vinmgen haat tegen de Kerk het hij zich gemakkelijk gebruiken 2 het gewetenloos werktuig van de Vrijmetselarij. Hij breidde de ver*

it^Tf-^-T1 T °nderWijs Cn de Woostcrs> °™ ^ saeculIèTe geestelijkheid en de bisschoppen, over geheel de Kerk. De sociaal! democraten (Jaurès) stonden hem daarbij trouw ter zi de steunt S™°1Cn ™ld*» bij ministerieel decreet, ge-

RiThar^ ge:l°tea' **" *«« van Kardinaal

Mek ^'JTt 7 ^ ^ ^ PKSideM v-deRepu-

vl IhT Parlementatre regeeringsvorm beschermde de vrijheid

van godschenst met meer. De ministerieele besluiten mochten moreel e^reentens onwettig »jn, het Bloc regeerde als tyran. De Orde der Jezuietenwrig rt de opgelegde toestemming te vragen. Deze werd trouwens in den r e gel afgewezen, behalve voor de Missiën en de ziekenverplegingwaardoo

Uoostergemeenten buiten het algemeen recht gesteld, 1903. Combes verdelde «invervolgmgmet deze uitvlucht: „Ik geef uitvoering aan den wü^htS

re^eerir^vonn waaV3n ^ Verte*enwoordigin8«" Daarmee lag de partemeruaü* regeenngsvorm waarom zooveel revoluties zich hadden afgespeeld, op straat Li 1904 werd het Fransche gezantschap bij het VatnLL opgeleven,'

Daarbl heeft Tl 2 ™ ^ - Staat aJgenomS

Daarbij heeft het Bloc het concordaat van i8or eigenmachtig veri) Diens proces van zaligverklaring is te Rome aanhangig gemaakt.

Sluiten