Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

236

Voltooiing van de Democratie. Tijdens den wereldoorlog kwam de strijd tusschen de politieke partijen tot staan. A s q u i t h trad op als leider van een coalitie-ministerie, waarin alle fracties vertegenwoordigd waren, iQi5.Hijvoerde den algemeenen dienstplicht in, tot nu toe in Engeland onbekend; de oorlog dwong tot concentratie van alle nationale kracht. De opstand van S i n nF e i n = Wij zelf, de geheime organisatie der onverzoenlijke Ieren, die zelfs aan de Iersche kusten, in de vele eenzame en diepe inhammen, hand- en spandiensten bewezen aan de Duitsche marine (onderzeeërs), werd bloedig onderdrukt, 1916.

In hetzelfde jaar nam Lloyd George de teugels van het bewind in handen aan het hoofd van een oorlogskabinet, dat zich als taak stelde den strijd tegen Duitschland en zijn bondgenooten tot een goed einde te brengen. Een nieuwe Reform-bill regelde het algemeen kiesrecht, waardoor de democratische regeeringsvorm na een ontwikkeling van bijna honderd jaar (1832) voltooid werd.

§ 4. Het Gele Gevaar. Moderniseering van Japan. Japan heeft de hardhandige les van omstreeks het midden der negentiende eeuw, toen zijn voornaamste havens werden opengebroken voor het verkeer met de altijd geschuwde vreemde volkeren, beter begrepen dan China. Het maakte zich op om een koloniseering door het blanke ras onmogelijk te maken. Nog altijd bestond er een half middeleeuwsche regeeringsvorm, een feodalisme, dat alle eenheid in het bestuur belemmerde. Daarin kwam in 1868 een blijvende verandering. Aan den keizer Mutsuhito, 1867—1912, werd de gecentraliseerde regeeringsmacht opgedragen. Dit feit is het uitgangspunt van den vooruitgang van het land. Naar Pruisisch model voerde de regeering den algemeenen dienstplicht in. Pruisische generaals drilden het officieren-korps. Een reeks hervormingen volgde, de moderniseering werd voltooid door de afkondiging van een grondwet met twee-Kamersysteem en rechtstreeksch, algemeen kiesrecht, 1889. De regeering sloeg daarna dén weg der imperialistische politiek in. Japan wilde zijn invloed vestigen in Korea, een vazalstaat van China.

Oorlog met China. Een oorlog tusschen China en Japan brak uit in 1894. De Chineezen bleken nergens opgewassen tegen de mihtaire kracht van Japan. De vrede van Simonoseki, 1895, beschikte: 1. Korea verkreeg onafhankelijkheid. 2. Formosa werd aan Japan afgestaan. 3. Japan mocht bezetting leggen in Port-Arthur.

Maar Rusland, dat reeds lang het oog had geslagen op de ijsvrije

Sluiten