Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

240

geregelde regeer ing werd nu ten minste mogelijk. De regeeringsvorm van 1907 bracht echter den inwendigen partijstrijd niet tot stand. Rusland ging den wereldoorlog in met de kiem der revolutie in zijn staatkundige formatie.

§ 5. De Vereenigde Staten.

De tijd van onafgebroken voorspoed begint in de Vereenigde Staten na den Secessie-oorlog. Wel is de sociale tegenstelling tusschen negers en blanken er tot nu toe blijven bestaan, vaak nog geeft zij aanleiding tot gruwelijke misdaden, wel is de strijd tusschen democraten en republikeinen in de politiek onafgebroken voortgezet, maar daardoor werd de innerlijke vooruitgang niet gestuit. De stroom der landverhuizing verhinderde den groei van een eigen, zelfbewust nationaliteitsgevoel geenszins. St. Louis, Chicago en tal van andere nederzettingen ontwikkelden zich tot groote steden. San Francisco werd een wereldhaven in het Westen. In de tweede helft van de negentiende eeuw zijn het de Vereenigde Staten, die voor Europa onmisbaar worden door hun uitvoer van granen en vleeschwaren, van katoen en petroleum. Het aantal inwoners steeg van goed 30 millioen in 1860 tot ongeveer 95 niilhoen in 1910.

Amerika is het land der milliardairs geworden, maar ook het land van de trusts. Hier ligt de schaduwzijde. Het geld speelt er in de samenleving een te groote rol. Tijdens het presidentschap van Grant, 1869—1877, kon een schandelijk corruptiestelsel tot ontwikkeling komen. Het hoofd van den staat begunstigde zijn republikeinsche aanhangers op in 't oog loopende wijze. Daartegen kwamen de democraten in verzet. Een scherpe politieke strijd ontspon zich tusschen de twee partijen, op den duur wendden de kiezers zich af van de heerschzucht der republikeinen, in 1885 werd Cleveland, 1885—1889, de democratische president.

De tegenstelling tusschen de beginselen der politieke partijen veranderde naarmate de staat veranderde en in beteekenis toenam. De republikeinen zijn in het laatste gedeelte van de negentiende eeuw voorstanders van protectie en uitbreiding van leger en vloot: zij zijn de imperialisten van de Vereenigde Staten.

De democraten willen vrijhandel, vredespolitiek en sociale hervormingen: zij zijn de idealisten in Amerika en werken de groote trusts tegen.

Maar het groot-kapitaal steunt de republikeinen en daaraan ook is het te danken, dat zij de meest bekende presidenten aan het bewind

Sluiten