Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

253

had zeker Oostenrijk, den oorlog verklaard, indien het had kunnen rekenen op Rusland. Maar von Bülow koos partij voor de Donaumonarchie, keizer Willem II rammelde met den sabel en dit dreigement gaf den doorslag. Zoo moest Rusland het voldongen feit aanvaarden, na den oorlog met Japan en met de revolutie in het eigen land. De aaneensluiting van Engeland, Frankrijk en Rusland, de T r i p 1 e Entente, is echter door de gebeurtenissen van 1908 niet wemig versterkt. Dat daartegenover stond een succes van de samenwerking van het Duitsche Rijk en de Donau-monarchie, vergrootte intusschen alweer het oorlogsgevaar voor Europa.

Tripolis. Niet alleen Aehrental wist te profiteeren van Turkije's onmacht ook Italië deed mee. Het had nog geen kolonie in NoordAinka. Het oogenblik voor de verovering van Tripolis was gunstig m 1911. De akte van Algeciras vormde een veiligen grondslag voor dit imperialisme in kleinen stijl, de Jong-Turksche regeering had te kampen met een opstand in Albanië, de houding van de christelijke Balkan-staten beloofde niet veel goeds: Italië eischte den afstand van Tripolis. Dat leidde tot een oorlog, die eindigde met

t" ü • 61* V 3 n L 3 " S 3 n n e' I913' Turki>e stond SÜn laatste gebied in Noord-Afrika af tegen een schadeloosstelling.

Noord-Afrika is dus in 1912 een kolonie van Europa geworden. Daarmee waren de drie werelddeelen, Azië, Afrika, Australië, bijna geheel in de macht van Europeesche mogendheden. Siam, Japan, China bleven onafhankelijk; Afghanistan bezat nog autonomie. In Afrika behield alleen Abessinit zijn zelfstandigheid .Australië was geheel en al kolonie. De Vereenigde Staten sloten m Amerika den toegang voor het Europeesch imperialisme af door hun Monroeleer.

De eerste Balkan-oorlog, 1912.*) Turkije had den vrede van Lausanne gesloten, omdat er nog grooter gevaar dreigde: er was een verbond tot stand gekomen tusschen de christelijke Balkan-staten met het doel den Turk uit Europa te verdrijven, i9i2, onder de leuze: „De Balkan voor de Balkan-Staten". Alleen Roemenië hield er zich buiten. Een opstand in Albanië werd een nederlaag voor de Turken de bondgenooten wezen een interventie van Rusland en Oostenrijk at, de eerste Balkan-oorlog brak uit.

De Serviërs bezetten een groot deel van M a c e d o n i ë, de Grieksche krijgsmacht legde de hand op E p i r u s en S a 1 o n i k i. De Boelgaren versloegen

1) H. Friedjung, Das Zeitalter des Imperialismus, 1884—1014 Dl III (Berlijn, 1922). •

Sluiten