Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2ÖI

In dezelfde maand overleed Paus Pius X en werd opgevolgd door Benedictus XV, die alles in het werk stelde om den oorlog te doen eindigen en het lot der krijgsgevangenen te verzachten.

Met Fransche leger leed aanvankelijk een reeks van nederlagen. Longwy en Namen zijn beide 26 Augustus bezet door den vijand, Mons volgde kort daarop, Maubeuge werd ingesloten. Wel was Antwerpen nog in handen van koning Albert, maar toch benoemde Willem II reeds een Duitschen gouverneur-generaal voor België, dat als bezet gebied werd behandeld.

Onverantwoordelijk was het optreden der Duitschers te Leuven. 26 Augustus ondernam het Belgische leger een grooten uitval uit Antwerpen. Op de allesbehalve bewezen beschuldiging, dat burgers uit Leuven tegen de Duitsche troepen zouden zijn opgetreden, kwam het bevel het zesde gedeelte van de stad in brand te steken: de bibliotheek van de katholieke universiteit ging in vlammen op. Onherstelbaar is dit verhes voor de wetenschap en noodzakelijk uit een oogpunt van strategie was deze vernietiging niet.

Kort na elkander werden Amiens en Reims veroverd, de Duitschers drongen door tot 30 K.M. van Parijs. 3 September nam de Fransche regeering de wijk naar Bordeaux. Maubeuge moest 7 September capituleer en. De Duitsche generale staf onder leiding van von Moltke (een neef van den beroemden strateeg van 1870) beoogde met dezen overstelpenden aanval het Fransche leger te verslaan en Par ij s te veroveren, voordat Rusland de volle kracht van zijn wapenen in het Oosten zou kunnen doen gelden. Dat plan is mislukt.

De Slag aan de Marne. De maand September bracht een keerpunt. De Fransche opperbevelhebber, J o f f r e, ondernam een goedgerichten tegenaanval en bracht het Duitsche leger in den moorddadigen slag aan de Marne (5—12 Sept.) tot staan. Von Moltke achtte den rechtervleugel van zijn krijgsmacht dermate verzwakt door den snellen opmarsch door België, de groote verhezen en de verplaatsing van eenige legerkorpsen naar het Oosten tegen Rusland, dat hij besloot tot de ontruiming van Amiens en Reims. De Duitsche linie werd teruggetrokken achter de Aisne (650 K.M. van Belfort tot Nieuwpoort) en hield in hoofdzaak stand tot tegen het einde van den oorlog. Verdun was gered en Parijs weer veilig.

De Yser-linie. In October trachtte de vijand de verovering van België te voltooien. Antwerpen kon den aanval niet weerstaan. Juist op tijd redde koning Albert een aanzienlijk gedeelte van zijn krijgsmacht in zuidelijke richting langs de kust; 30.000 man namen

Sluiten