Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

27°

den tegenstander Japan. De Unie trad in samenwerking met Engeland, Frankrijk en hun bondgenooten, waaruit de coalitie der g eas-socieerde mogendheden gevormd is.

Buitengewoon is de financieele en materieele steun van den nieuwen bondgenoot aan Duitschland's vijanden te stade gekomen. De elf-milliarden-wet verzekerde de Entente de beschikking over een leening van 4, de regeering van de Unie zelf over 7 milhard. Een wereld-distributie van levensmiddelen, ijzer, steenkool en tal van andere grondstoffen werd ingesteld. Daarmee was de kans op succes van den Duitschen duikbootoorlog vernietigd. Niet alleen dat de Amerikaansche vloot er niet ernstig door benadeeld kon worden, maar ook de beschikking over een overvloed van geld en technische hulpmiddelen deed er de gecombineerde marine's van de geassocieerde mogendheden in korten tijd in slagen den aanbouw van oorlog- en handelschepen zoo uit te breiden, dat een nederlaag ter zee onmogelijk werd. De principieele fout van den onbeperkten duikbootoorlog was, dat deze maatregel is geweest het zooveelste fiasco van de Duitsche diplomatie en dat dit vernietigingssysteem alleen het beoogde doel had bereikt, wanneer het binnen een zeer korten termijn beslissend zou kunnen werken, hetgeen na de oorlogsverklaring van de Vereenigde Staten zeker onmogelijk werd. En wat te Berlijn een groote teleurstelling bracht: 30 Juni 1917 stond de eerste Amerikaansche legerafdeehng in Frankrijk!

De oorlogsverklaring is eenigen tijd later ook tot Oostenrijk uitgestrekt. In Amerika verzekerden de Vereenigde Staten zich de medewerking van C u b a, P a n a m a en B r a z i 1 i ë, die den vrede met Duitschland verbraken. Ecuador, Peru, Bolivia, Uruguay zegden de diplomatieke betrekkingen met het Duitsche Rijk op. Liberia verklaarde Duitschland den oorlog, China koos de zijde der Entente en eigende zich de Duitsche koopvaarders in de Chineesche havens toe.

De Duitsche coalitie was sedert April 1917 met alle groote mogendheden in oorlog gewikkeld. Dat had de regeering tot eiken prijs moeten voorkomen, immers geen staat is bestand tegen een worsteling met practisch de geheele beschaafde wereld.

De Maart-ReVolütie in Rusland. Teekende de positie van de centralen in den oorlog te land zich nog vrij gunstig af, de revolutie in Rusland gaf Hindenburg zelfs de gelegenheid tot meuwe veroveringen.

De oorzaken van den val der Russische monarchie zijn deze: i°. de ellende veroorzaakt door hongersnood en besmettelijke

Ziekten, het gevolg van de geheel ontoereikende voedselvoorziening? 2°. de steeds toenemende invloed van de sociaal-democratische

partijen, sterk georganiseerd en dus gevaarlijk voor de regeering, die

alle vertrouwen onder de bevolking verloren had;

Sluiten