Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

37?

opmarsen in de richting van Lemberg onder bevel van Broessiloff.

Toen tastte Hindenburg door. Bij Zloczow braken de Duitschers door de diepe linie van den vijand, het geheele oostelijk front raakte in beweging, nergens hielden de Russen meer stand: de revolutie had ook de discipline in hun leger vernield. Het Oostenrijksch grensgebied in Oost-Galhcië en de Boekowina werd van de vijandelijke bezetting bevrijd, 3 September was Czernowitsch heroverd.

Denzelfden dag viel R i g a in handen van de Duitsche troepen na. een veldslag van drie dagen. Willem II hield er zijn intocht. De eilanden ösel, Dagö en Mön zijn bezet om de Finsche golf af te snijden, St. Petersburg liep gevaar.

Rusland een republiek. Onder den indruk van dezen tegenspoed droeg de volksvertegenwoordiging aan Kerensky de feitelijke dictatuur op. Het leger stemde met dezen maatregel in. Toen proclameerde Kerensky 16 September 1917 de G r o o t-R ussische Republiek.

Maar de Bolcheviki waren daarmee niet tevreden. Zij wilden vrede, stuurden aan op de alleenheerschappij van het proletariaat, de sovjets keerden den klassenstrijd tegen de politieke omwenteling. In November brak het oproer los te St. Petersburg. Kerensky moest de wijk nemen, is bij Tsarskoje Selo door de communisten verslagen, Lenin werd op zijn beurt dictator. T r o t z k y, een Duitsche Jood van afkomst, trad op als minister van buitenlandsche zaken.

Zijn eerste werk was een wapenstilstand sluiten met Duitschland, overeenkomstig het programma der Bolcheviki. Nog in het laatst van 1917 begonnen de vredesonderhandelingen te Bres t-Litowsk. Werd door deze pohtiek het oorlogsgevaar van Rusland afgewend, een buitenlandsche vijand was niet meer noodig om het voormalig czarenrijk uit de rij. der groote mogendheden te doen verdwijnen.

Versplintering van het Russische Rijk. De val van de centrale macht en de ontbinding van het leger brachten Rusland in een toestand van onbeschrijfelijke anarchie. Verschalende nationaliteiten in het te wijde rijk, eeuwen lang er onder gehouden door de czaristische overheid, maakten zich onafhankelijk krachtens het zelfbesternmingsrecht der volkeren. Finland werd door zijn landdag tot een zelfstandige repubhek geproclameerd met Helsingfors als hoofdstad. De Ukraine maakt zich los; Kiew wordt de hoofdstad van deze repubhek. Een Siberische republiek ontstaat, Esth 1 and verklaart Zich onafhankelijk. Dit alles geschiedde onder heftigen strijd tusschen de burgerlijke en volkspartijen in de maanden October-December, 1917. Polen bleef als „General-Gouvernement" in de macht der Duitsche bezetting.

Sluiten