Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

282

danken gehad, dat hun leger een Sédan bespaard bleef: doorbroken is hun front nooit.

Op den Balkan handhaafden de centrale mogendheden hun machtsuitbreiding aanvankelijk. Het veroverd Roemenië moest den vrede van Boekarest aanvaarden, die het land onder de economische controle van Duitschland stelde. De petroleumindustrie zou in handen van een Duitsche maatschappij komen, de graanproductie ter besdukking van de regeeringen te Weenen en Berlijn. Het was een goederenvrede, waaruit blijkt hoe nijpend de voedsd- en grondstoffen-voorziening er voor stond in de Oostenrijksche en Duitsche landen.

Maar tot uitvoering van den vrede is het ternauwernood gekomen. De inzmking van de Duitsche weermacht aan het westelijk front viel samen met de nederlaag op den Balkan. In het najaar ondernamen de Fransche, Engdsche en Servische legers een algemeenen aanval op de Boelgaarsche stellingen, zij braken door. Servië werd bevrijd, koning Peter hield zijn intocht in Belgrado. Albanië viel in de macht der Entente, die nu het Balkan-schiereiland beheerschte tot den Donau, behalve Constantinopel. Czaar Ferdinand van Boelgarije sloot een wapenstilstand, die met onderwerping gelijk stond en legde de kroon neer. Zijn zoon B o r i s volgde hem op. Het Duitsche Rijk, dat al zijn krachten noodig had op het westdijk front, kon dezen loop der gebeurtenissen niet meer keeren. Daarmee werd ook de positie van Mackensen en zijn leger in Roemenië onhoudbaar. De regeering verklaarde opnieuw den oorlog aan Duitschland, de Entente-legers konden nu met de Roemenen meewerken om den Duitscher ook uit zijn laatste Balkan-bolwerk te verdrijven. Afgesneden van zijn verbinding met het eigen land moest Mackensen ten slotte capituleeren en werd zelf in Hongarije krijgsgevangen gemaakt.

De Sovjet, ± Januari 1918. Dank zij het wanbestuur in Rusland konden de Duitschers hier eerst nog succes bereiken met hun legers. De sociaal-democratische republiek in Groot-Rusland is snd omgezet in een communistische. Er hadden verkiezingen plaats voor een constituante, die een eenigermate gematigde meerderheid brachten. De Bolcheviki vonden, dat de bourgeoisie op die manier nog te ved invloed behield. 18 Januari 1918 joeg een troep matrozen de vergadering uiteen, de regeering werd nu een uitsluitende overheersching van één klasse, het proletariaat, onder dictatuur van Lenin en

Sluiten