Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

293

2. De uitvoerende macht berust bij den Rijkspresident, den rijkskanselier en het Rijksministerie; zij zijn afhankelijk van de meerderheid in den Rijksdag krachtens de beginselen van den parlementairen regeeringsvorm,

3. De rijkspresident en de rijksdag worden gekozen door algemeene verkiezingen met algemeen, geheim en direct stemrecht.

4. De rijksraad vertegenwoordigt de afzonderlijke Duitsche republieken.

In Beieren duurde de terreur van K u r t E i s n e r tot Mei 1919. De aanvoerder is neergeschoten. De meerderheid van de bevolking maakt daarna een einde aan de ellende, gesteund door Pruisische troepen.

Hongarije maakte tegelijkertijd een zelfde crisis door als de Duitsche Republiek, Maart-Augustus, 1919. Karolyi, de verrader van Karei I, moest op zijn beurt de wijk nemen voor de communisten onder aanvoering van Bela Kun. De hel barstte los in het uitgeputte land, de terreur van de Raden-regeering naar het voorbeeld der Bolcheviki deinsde voor geen misdaad terugx). De Katholieke Kerk werd het slachtoffer van een gruwelijke vervolging, onder het zoo vaak misbruikte voorwendsel der scheiding van Staat en Kerk. De uittedding kwam, toen Bela Kun op de vlucht ging voor het Roemeensche leger, dat Hongarije kwam bezetten en .... uitplunderen. D,e reactie op de gepleegde gruwelen bracht een christelijk-sociale regeering aan het bewind, zoodat de staatsorde ten minste geleidelijk hersteld werd. Midden-Europa is er ten slotte in geslaagd het gevaar van het Bolchewisme af te wenden met groote moeite, aan het vonnis der Entente, dat men vrede genoemd heeft, kon het echter niet ontkomen.

Overzicht der gelijktijdige gebeurtenissen, 1918.

29 September, Boelgarije sluit den 30 September, Hertling neemt ontslag wapenstilstand van Saloniki. als rijkskanselier.

4 October, czaar Ferdinand van Boelgarije doet afstand ten gunste van zijn zoon Boris. 16 October, eenheidsmanifest van keizer Karei van Oostenrijk.

1) K. Huszar, De dictatuur van het proletariaat in Hongarije, bewerkt door Mr. H. Schaapveld (Roermond, 1921).

Sluiten