Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

395

7- Hen volksstemming zal beslissen over de toewijzing van Noor d-S 1 e e s w ij k aan Denemarken.

8. Duitschland doet afstand van al zijn koloniën en ziet af van alle bij de acte van Algeciras in Marokko verkregen rechten.

Militaire Bepalingen. I. In Duitschland mag geen militieleger meer bestaan, alleen een vrijwilligersleger van 100.000 man ter handhaving van de orde, zonder generalen staf.

2. De vloot blijft beperkt tot een eskader van onbeduidende sterkte, alle andere oorlogschepen moeten uitgeleverd worden; een militaire luchtvloot zal in Duitschland niet meer bestaan.

Financieele en Economische Bepalingen, ii De Duitsche regeering is gehouden tot schadeloosstelling voor de gedurende den oorlog aangerichte vernielingen. Binnen twee jaar moet 30 milliard mark betaald worden voor het herstel der verwoeste landen en later nog 80 milliard; een commissie zal Duitschland's capaciteit tot betalen vaststellen; de belastingen zullen er ten minste even zwaar moeten zijn als in de geallieerde staten.

3. Alle verloren gegane handelschepen moeten vervangen worden door Duitsche; alle koopvaarders van boven 1600 ton bruto, de helft van zijn schepen tusschen 1600 en 1000 ton bruto, een vierde van zijn visschersvloot levert Duitschland uit.

3. De Duitsche regeering verliest de soevereine beschikking over haar in- en uitvoertarief, dat onder controle komt van de geallieerde mogendheden en mag aan het verkeer van en naar de geassocieerde staten over zijn gebied geenerlei belemmeringen in den weg leggen.

4. De benedenloop van Elbe, Oder, Njemen, de Donau voorbij Ulm worden met de zijrivieren tot internationale verkeerswegen verklaard; een deel van de Duitsche Rijn-vloot wordt aan Frankrijk uitgeleverd.

. 5. Het Noord-Oostzee-Kanaal blijft vrij voor de oorlog- en koopvaardijschepen van alle statem

Van Wilson's 14 punten is in dit verdrag al bitter weinig overgebleven. Het Duitsche Rijk wordt er door verlaagd tot een mogendheid van den tweeden rang, het mag geen leger, geen vloot meer hebben. De schadeloosstellingen zijn onuitvoerbaar hoog, het bedrag is niet vastgesteld. De scheepvaart is bijna vernietigd, de koloniën zijn verloren, de internationale handelsrelaties verstoord en afhankelijk gemaakt van den wil der overmacht. In den Volkenbond wordt Duitschland niet geduld.

Sluiten