Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

299

De in zeer vage termen gehouden grondwet voor deze cosmopolitische rechts-orgamsatie, om voor de toekomst den vrede te verzekeren, bevat in hoofdzaak het volgende:

1. De wetgevende macht wordt toevertrouwd aan het College van Afgevaardigden, de uitvoerende macht aan den Uitvoerenden Raad.

2. In het College van Afgevaardigden hebben zitting de vertegenwoordigers der aangesloten staten; elke staat brengt één stem uit.

3. De Uitvoerende Raad zal bestaan uit vertegenwoordigers van de Vereenigde Staten, Engeland, Frankrijk, Itahë en Japan, alsmede uit gezanten van vier andere toegetreden staten, aangewezen door het College van Afgevaardigden.

4. Toelating tot den Bond van niet aangesloten landen vereischt de goedkeuring van twee derden der stemmen in het College van Afgevaardigden.

5. De Bond aanvaardt in beginsel de algemeene ontwapening.

6. De leden verbinden zich om de onschendbaarheid van alle aangesloten staten te doen eerbiedigen.

7. Elke oorlog wordt verklaard tot een aangelegenheid van den Bond; bij onderlinge geschillen zal de Uitvoerende Raad vonnis wijzen; de uitspraak van een scheidsgerecht zal bindend zijn.

8. Er zal een Permanent Internationaal Gerechtshof worden opgericht.

9. Overtreding der aangegane verphchtingen geldt als een oorlogsdaad, die gestraft kan worden met verbreking van alle handels- en financieele betrekkingen; de Uitvoerende Raad zal vaststellen hoeveel land- of zeestrijdkrachten de leden van den Bond ieder zullen bijdragen tot de strijdmacht vereischt om den weerspannigen staat te dwingen tot nakoming der aanvaarde verbintenissen.

farnilie, de gemeente en den staat, ook zou moeten ontstaan een volkerengemeenschap. Van deze gedachte uitgaande, ontwierp hij een prachtig plan voor een volkenbond, waarin wel de soevereiniteit der afzonderlijke staten gehandhaafd wordt, doch waarin deze zich toch voor aangelegenheden als het volkenrecht, de veiligheid van den vrede, de rechtvaardige verhouding tusschen de volkeren onderling, moeten onderwerpen aan een volkeren-senaat, gelijk aan de patriarchale regeering, welke de Middeleeuwen gekend hebben in den bloeitijd van het pauselijk gezag.

Sluiten