Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3°3

steun bij Frankrijk, dat gretig de gelegenheid aangreep om den uitgeplunderden vijand nog een rijk industriegebied te ontnemen. Poolsche benden deden invallen, de Franschen heten hen begaan, Engeland kwam tusschen beiden ten gunste van Duitschland, de zaak kwam voor den Volkenbond.

Deze wees een scheidsgerecht aan, dat de verdeeling van OpperSilezië regelde, maar de politiek van Frankrijk heeft daarbij wel den doorslag gegeven. Het grootste en rijkste gedeelte kwam aan Polen, de verovering van Frederik II ging voor Pruisen half verloren en daarmee een onvervangbare hoeveelheid kolen en erts.

Le Boche doit payer! Dwaas waren de eischen van Frankrijk, gesteld aan het schatplichtig Duitschland onder het motief van het herstel der tien verwoeste departementen. De Fransche regeering rekende de eigen ontredderde, financiën weer in evenwicht te brengen met Duitsch goud, voerde de kosten van de Rijn-bezetting onbetaalbaar hoog op en deed schichtig bij de gedachte ook maar aan een heropleving van den verslagen vijand. De economische ellende in Duitschland bleef onbeschrijfelijk, mede een gevolg van de te hoog opgevoerde belastingen, maar toch, i Augustus 1921 was het eerste milliard van de krijgslasten betaald. Onder de beschuldiging, dat Duitschland zijn verpkchtirigen niet wilde nakomen, greep Frankrijk naar het Roergebied als productief onderpand.

Bezetting van het Roer-gebied, 1925—1925- Niettegenstaande de waarschuwing van Engeland dreef het ministeriePoincaré zijn zin door. Een leger van 21.000 man streek neer in het rijkste Duitsche industrie-district. Duitschland riep zijn gezanten terug uit Parijs en Brussel. Frankrijk speelde hoog spel, want het waagde er een volksoorlog op. De Duitschers aan de Roer en den Rijn grepen naar het wapen van den passieven tegenstand. De arbeiders weigerden te werken voor de overweldigers, de spoorwegbeambten heten het verkeer in de war loopen. Zij werden op groote schaal met hun gezin uitgewezen. Een schande voor Frankrijk was de legering van regimenten Marokkanen en Senegaleezen in de Rijnprovincie, de gewelddadige roof van milhoenen uit openbare kassen en banken. Toen Engeland bij de Vereenigde Staten aandrong op aansluiting bij den Volkenbond, gaf Washington het honend antwoord: „Wat is het nut van een Volkenbond, die zelfs in vredestijd niet in staat is de overweldiging van geheel een staat te beletten?" Het Initiatief van Paus Pius XI, 192?. Terwijl alle regeeringen

Sluiten