Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3io

wapenmgsverphchting van Versailles trouw na te komen en de internationale controle daarop te erkennen.

Een ander gevolg van het congres van Locarno was het aan Duitschland geopend vooruitzicht van toetreding tot den Volkenbond. Maar in 1936 teekende Brazilië, wel als woordvoerder van de Romaansche staten Spanje, Italië en Frankrijk, verzet aan tegen het toekennen van een permanenten zetel in den Uitvoerenden Raad, waarop de Duitsche Republiek aanspraak heeft. Dit incident is in Europa gevoeld als een teletnstelling na de mildere stemming Van het Congres van Locarno. De moreele macht van den Volkenbond is nog niet sterk en de verdeeldheid van Europa blijft een oorzaak van ernstige bezorgdheid.

Uit enkel staatkundig oogpunt gezien is het congres van Locarno een overwinning voor Frankrijk en zijn beschermelingen België, Polen en TschechoSlowakië. De westgrens aan den Rijn is beveiligd, de Balkan rondom Polen verankerd. In zooverre is het congres een nalezing op den vrede van Versailles, ten nadeele van de Duitsche Republiek. Maar de gesloten verdragen staan onder het toezicht van den Volkenbond en alles hangt af van de toepassing. Zal deze geschieden overeenkomstig den maatstaf der gerechtigheid, waarvan bij de onderhandelingen zoo hóóg is opgegeven?

De Katholieke Kerk. Tegenover de verdeeldheid van Europa staat de eenheid van de Katholieke Kerk onder de algemeene leiding van den H. Stoel als teeken van hoopvplle verheugenis. Het is daarom, dat wij aan het einde van dit verhaal van de lotgevallen der volkeren plaatsen een veelzeggende statistiek over het werk van de uitbreiding des Geloofs over de wereld. De Kerk bezit de belofte van den Koning der Eeuwen, de Goddelijke Voorzienigheid stelt de ure der vervulling vast.

1823 1922

12.000 2.600.000 Kath.

100 5.174 „

100 20.000 „

350.000 2.120.000 „

60.000 400.000 „

400.000 1.200.000 „

10.000 170.000 ,r

500.000 3.000.000

400.000 17.885.000 „

Engeland:

Zweden en Noorwegen:

Denemarken:

Nederland:

Noor d-Duitschland:

Indo—China:

Japan en Korea:

Canada:

V. S. van Amerika:

Sluiten