Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bij het levensbeginsel van de ene klasse om het tot dat van de andere te ontwikkelen. „De dialektiek, die niet aan woorden hangt en niet aan personen", zegt gij. „Maar ik zeg u" — en wie weet of ik er niet ook een oud Tribune-stuk van mij voor kon aanhalen, zij het ook on- (of anders) ondertekend — dat wij ons slechts verstaanbaar kunnen maken en kunnen handelen door woorden en door daden van personen, zodat beiden in gegeven omstandigheden van groot gewicht zijn'.

Tot zover voor ditmaal genoot „Anders", met wiens laatste opmerking ik het natuurlik (behoeft dit nog bevestiging?) roerend eens ben. En ook ben ik het met hem eens, dat ik beter had gedaan, zijn vorige briefje ('t was anders maar een klein kattebelletje) volledig af te drukken, dan er enkel het woord „hyper-Trotzkist" uit aan te halen, maar Iaat ik het maar eerlik bekennen, dat ik me wat beter heb voorgedaan dan ik ben, toen ik schreef, dat ik hem dat woordje niet kwalik nam, want in werkelikheid heeft dat omsmeden van Trotzki's naam tot een schimpterm mij zoo gestoken, dat... (het hoge woord moet er hu maar uit, ik ben nu eenmaal een driftkop) het hele kattebelletje in minder dan geen tijd in de prullemand verzeilde!

Maar ter zake:

Ik erken volledig het recht van iedef partijgenoot of nietpartijgenobt, 't met Trotzki oneens zijn, maar ik ontzeg vriend en vijand het recht, de namen Lenin en Trotzki uiteen te scheuren en tot twee „ismen" om te smeden, die niet bestaan. Nóch Lenin, nóch Trotzki hebben bij dogma's gezworen, nóch Lenin nóch Trotzki hebben ooit een andere leermeester erkend dan de levende werkelikheid van de wereldrevolutie, in wier dienst zij zich hebben gesteld. Wie leninisme zegt voor marxisme en marxisme voor kommunisme, drukt zich wat te hekrompen uit, maar kan het volmaakt goed bedoelen. Maar wie van trotzkisme spreekt in tegenstelling tot de geest, die onze strijd moet bezielen, doet daardoor onrecht aan de historie en aan' ons beginsel, dat alle dogmatisme en fetisjisme ten enemale uitsluit.

Het lust mij ditmaal niet een schuilnaam te gebruiken.

G. MANNOURY.

40

Sluiten