Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

49

den, !) en ik stel er prijs op, die bestrijding onder het oog van mijn lezers te brengen: het was bij de oude Romeinen al een vaste rechtsregel, dat altijd de beide partijen moeten gehoord worden. En omdat ik de indruk kreeg, dat kameraad „Anders" belang stelt in mijn rechtzinnigheid, heb ik gemeend, niet beter te kunnen doen, dan eerst mijn hele ziel voor het front van de troep schoontjes binnenste buiten te keren De lezer kan dan beter beoordelen dan ikzelf, in hoeverre de argumenten van mijn tegenstander raak of niet raak zijn.

Ziehier dan het gedeelte uit diens schrijven, dat over „geloofszaken" handelt, en dat aanknoopt bij het woord „dialektiek", dat de schrijver in een voorgaande zinsnede had gebezigd: ^

De dialektiek, die niet aan woorden hangt en niet aan personen", zegt gij. „Maar ik zeg u" en wie weet, of ik er niet ook een oud Tribune-stuk van mij voor kan aanhalen, zij het ook on- of anders ondertekend —, dat wij ons slechts verstaanbaar kunnen maken en kunnen handelen door woorden en door daden van personen, zodat ' beide in gegeven omstandigheden van groot gewicht zijn.

En daartoe reken ik ook de woorden, die ons de wetenschap leren. „Noemt gij „wetenschap" „marxisties" ", vraagt ge. Neen, inderdaad, „wetenschap" noem ik niet marxisties. Ja erger, ik geloof (ha, ik geloof!) dat heden al het on-marxistiese altijd „wetenschap" moet zijn. Maar wetenschap (zonder uw eeuwige aanhalingstekens, waarmede gij het begfip tot een hol woord verlaagt) noem ik zeer zeker Marxisties in de volste zin van het woord. Terwijl de kerk op de wetenschap scheldt, zeggende, zoals u schrijft, dat „er 'gewoon geen bijhouden aan is", d.w.z. omdat de wetenschap zich voortdurend verder ontwikkelt, is het Marxisme op wetenschap gebouwd en wil op de hoogte van de wetenschap omtrent de wereld blijven, op het hoogste inzicht der mensheid. Daartoe is zeker „denkmoed" nodig — maar evenzeer ..geleerdheid", die we, volgens u. ,,best missen kunnen". Ik wil u wèl toevertrouwen — het blijve' onder ons — dat ik graag wat geleerdheid zou willen hebben om de

J) Zie de noot op pag. 41.

Sluiten