Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

54

zelfs, in aangelegenheden van uitvoerende en spoedeisende aard, aan onze partij- of vakvereenigingsburo's. En dat is natuurlik en noodzakelik. Absolute overeenstemming van mening en inzicht in alle grote en kleinere vragen van taktiek is ondenkbaar en uit louter klassebewustzijn en revolutionnair instinkt laat zich geen eenheid opbouwen, altans geen strijdbare en strijdende eenheid. Wat is dan het verschil tussen hen en ons, tussen leergezag en strijdorganisatie, tussen discipline en „kadaver-discipline"?

■$,Roma locuta est, causa finita": Rome heeft gesproken, de zaak is beslist, zeggen de katholieken, en wij kommunisten altans, zeggen: Moskou. Alleen verschil van woorden?

In Rome klopt het hart der kerk;, in Moskou het onze. Maar met ons hart alleen hebben wij aan dat woord, dat het symbool onzer eenheid is, verpand, óok onze wil en óok onze gedachte. Onze wil, niet om „leden te werven", niet om „organisaties uit te bouwen," maar onze wil, om elkander te vinden en elkander te begrijpen. En wij weten, daartoe het moeizame denkwerk te moeten verrichten, het denkwerk, dat ieder voor zich en toch allen voor elkander hebben te doen, het denkwerk, dat noodzakelik is om onze wil, onze taktiek, onze discipline altijd door te vernieuwen, te versterken, te doen leven.

Het onderscheid tussen „Rome" en „Moskou" is hetzelfde, waarover ik zoëven in andere toonaard gesproken heb: het is het onderscheid tussen de doodsweg en de levensweg.

Verw ij zingen en woordverklaringen: Duizend namen heeft de doodsweg. 'Verg. Wisk. Fil. en Socialisme, No. 18 („De Stem"). Requiescat in pa cc: hij ruste in vrede.

Askese: de geestesrichting, die in boetedoening en zelfkastijding het middel ziet, een staat van vergetelheid en gelukzaligheid (versterving) te bereiken. Komt van de oudste tijden af bij vele (vooral oosterse) volken voor.

Laat uw denken niet stilstaan. Verg. Wisk., Fil. en Socialisme No. 15 (..Breekt").

Sluiten