Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AANHANGSEL.

Polemiek over het Relativisme. >

A. ONMARXISTISCHE VOORLICHTING. De dialektiek van pg. Roland Holst en Mannoury.

De leiding eener Communistische Partij mag niet onverschillig blijven voor de voorlichting, die de partijgenooten van de intellectueel-vooraanstaanden onder ons ontvangen.

Wij eischen van onze leden, dat zij de politiek der partij steunen en haar discipline volgen, een belijdenis van de theorie en van het Marxisme vorderen wij niet. Maar dat neemt niet weg, dat de partijleiding zelf de leden moet opvoeden in den geest van het Marxisme, dat is, in onzen tijd, het Leninisme; en dat zij daarom verplicht is, afwijkingen, ook op theoretisch gebied, ook op het gebied van vragen, die met onzen strijd niet in onmiddellijk verband staan, te bestrijden.

Het zijn uit den laatsten tijd de uitingen van twee partijgenooten voornamelijk, die zulk een kritiek noodzakelijk maken. Wij bedoelen de p.g. Roland Holst en haar werk over „Communisme en Moraal", en Mannoury in zijn werkje over Mathesis en Mystiek, en verschillende zijner artikelen in ons dagblad.

Daar moeilijke vraagstukken in een paar „Tribune"-artikelen natuurlijk onmogelijk in hun geheel en grondig kunnen worden behandeld, moeten wij ons beperken tot enkele punten, waarop wij met onze partijgenooten van meening verschillen.

(Volgt een kritiek op „Communisme en Moraal" van Henr. Roland Holst.)

Eenigszins anders uit zich pg. Mannoury; hoewel ook hij, naar onze meening, onmarxistische voorlichting biedt.

Men zou zijn denken als een sceptisch voluntarisme kunnen karakteriseeren, het dichtst staande bij die burgerlijke philosophische richting, die men „pragmatisme" noemt.

Dit zegt den lezer misschien weinig; bedoeld is, dat hij een

*) Zie Voorwoord.

71

Sluiten