Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

81

materieel verval, in het hartje van het Prager Gettho, kwam de Kabbala, die sleutel van het Oude Testament weer tot aanzien, dank zij de studie van enkele hoogwijze rabbijnen en de ellende onder het volk. En op het oogenblik, in vertaling en in druk, is ze een voorwerp van devotie van het Christelijk intellekt.

Aldus werd in de twintigste eeuw onzer jaartelling (kort voor ons geestelijk en materieel veatval) „Ësotherisch Cristendom" door Annie Besant geschreven. De Amerikanen zullen het lezen en ook de Kabbala zullen ze kennen (het zijn twee stukken van waarde uit het Oostersch en het Europeesch museum), maar toch niet zóózeer, dat ze onder het gewicht er van zullen vergeten te leven. Eerst zullen ze leven, een lange felle jeugd: leest daar Walt Whitman over.

Als ik dit schrijf is het een heldere winterdag. En we zijn de moordende hitte, die velen voor een naderende catastrophe deed vreezen, welhaast vergeten. Maar Rusland vergat niet: daar waar kort na den Chineeschen hongersnood eenmonstrueuse atmosferische storing den geheelen oogst vernielde, sterft een volk en een ideaal aan den eenvoudigen weerstand der materie.

En daar allereerst zal Amerika zijn toekomstige rol van filantropische liquidateur van Europa gaan spelen; de nog bijkans onontgonnen goud- en petroleumschatten in den Russischen bodem loonen alleszins de moeite, en Rusland als Amerikaansche kolonie zal een even gewillige en even beschaafde kolonie zijn als de huidige invloedssferen der Europeesche mogendheden in het wijze maar economisch nog krachtelooze Oosten.

Eigenaardig is hier het samenvallen van de losmaking der Europeesche koloniën in het Oosten, door Westersche middelen (intellect en wapens), tot een kwasi-Westersche autonomie, en het langzaam verval der moederlanden tot den staat van Amerikaansche protectoraten.

Wat alles niet zeggen wil, dat de Europeesche Cultuur na een betrekkelijk zoo korten bloeitijd zou verdwijnen. *) Integendeel, 2e zal eerst nu, in een tijdperk van uiterlijke rust (en

*) Wij menschen van het vijfde onderras van het vijfde wortelras maken slechts de eerste steenlegging mee van het cultuurgebouw van het zesde wortelras. Ons wortelras heeft dus nog de duur van twee onderrassen vóór zich. (Men zie ook de rede van Annie Besant te Adyar, Theosofia, Nov.-Dec. '21, Jan. '22).

6

Sluiten