Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

109

onbeweeglijk voor hun met materiaal voor de goudmijnen bevrachte sleeën. En kleine figuurtjes bewegen zich om hen heen, en véél verder, als het oog even gewénd is, zien we ook nog een dak, en nóg een, heel onduidelijk, van huisjes en schuren, die, tot aan de dakrand, in de sneeuw begraven zijn.

Salzburg-Beieren.

Dit is de laatste groote tocht, dien ik hier maak. Den volgenden dag zijn de bergen omneveld en staan de hooge sneeuwbevrachte dennen met hun hoofden in de wolken.

We gaan naar de naastbijzijnde bank, in Bad-Gastein, om geld te wisselen. Voor mijn vriend, een Hollandsch auteur, bij wien ik hier logeer, is dit een dagelijksche hartstocht, sedert hij, misleid door de verheugende maar voorbarige berichten over een Amerikaansch crediet van 50 millioen dollar (357 milliard kronen I) al zijn Hollandsch geld overhaast in kronen heeft omgezet. Natuurlijk daalde de kroon den volgenden dag weer tot nog ver beneden haar vorig niveau, en nu is het zaak dit, min of meer fictief „verlies", en liefst nog méér, terug te winnen. Mijn kunstzinnige Bohémien-kameraad tracht dit te bereiken door eiken dag naar Gastein op en neer te reizen en op de meest ongelegen oogenblikken kronen voor guldens en guldens voor alle mogelijke andere valuta in te wisselen. Zijn dagelijksch verlies plus de treinkosten zijn echter niet van dien aard, dan dat men hem vooralsnog dit genot behoeft te ontzeggen. Merkwaardig is intusschen de wijze, waarop hij zijn orders opgeeft. Min of meer afwezig komt hij de bank binnen, tikt heel beleefd aan zijn Tiroler hoed, en zegt, precies op de manier waarop we in Amsterdam zouden vragen: „Och, hebt u misschien een beetje vuur" of „Heb je even een riks voor me te leen?" : „Bitte haben Sie vielleicht.. . ." en dan komt de order: „ein halbes Million kronen" of zooiets. Dat komt er van, als menschen als wij in de geldbranche gaan liefhebberen.

En nu naar Münchenl Op" het station te Salzburg heb ik nog een onaangenaam avontuur, dat echter de meest onverwachte en genoegelijke gevolgen heeft. Op het douane-kantoor word ik aangehouden, omdat ik teveel kronen bij me heb, de offlcieele banken zijn dicht (het is Zondag), en de onofficieele

Sluiten