Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

125

staatsvorm), dat twee hemel-begeerige aardelingen in hun strijd om het allerhoogste, vaak in onbewustheid verwekten.

In onze volgroeide Europeesche cultuur zijn de grenzen vervaagd. De man is niet meer uitsluitend mannelijk» de vrouw niet meer uitsluitend vrouwelijk. En dat wat voor een scheppingsperiode een onmogelijk euvel zou zijn, is voor onzen tijd en onze voldragen cultuur een gemakkelijk te aanvaarden noodwendigheid. We genieten van wat we in onthouding van krachtuitwisseling vergaarden. Het is alles heerlijk en goed geworden, zooals we het bedoelden, en als een rijkgeworden grijsaard zitten we temidden van onze vergaarde geestelijke en stoffeüjke schatten. We moeten ons dus voorbereiden te sterven. Zooals het rijk der Pharao's stierf op het hoogtepunt van zijn werkelijke macht, zooals Rome verging kort nadat het het geschenk van zijn liefde aan de wereld gegeven had. Zooals ook de beschaving der Hindoes hun eigen onafhankelijk bestaan overleefde. Het Oosten werd kolonie. Wij, de zonen en geestelijke erfgenamen, plukten de vruchten van hun arbeid, die ons hadden te voeden in onzen strijd om verwerkelijking van wat ónze taak en óns einddoel was.

Het jonge Amerika zal ons erfdeel bekomen. En wij, die niet meer de kracht wenschen te ontwikkelen om de „onafhankelijkheid" onzer gemeenschap te bestendigen, waar onze kinderen immers groot zijn en onze fantasie zóózeer verwerkelijkt is, dat ze verre de grenzen van een persoonlijkheid te buiten gaat, en feitelijk reeds een Kosmos omvat, wij zullen ons neerleggen bij een Amerikaansche „kolonisatie", bij een vriendschappelijke, bijna eerbiedige ontginning en exploitatie van ons stoftehjk bezit, dat wij gaarne ontbeeren, door een jonge maximaal krachtige gemeenschap, en we zullen door onze oude steden gaan als de wijze Hind oes door de straten van Engelsch Bombay en Madras. Wij, we gaan den winter tegemoet, onze boom schudt willig zijn bladeren af, en, vol rustend leven na geschonken vrucht, laat ze de winter, de lange nacht van schijnbare dood over zich komen, terwijl aan gene zijde van onze wereld de zon eerst opgaat, en de jonge loten omhoog worstelen voor hun plaats in zijn licht.

Dat is de eenige oplossing voor de nijpende economische kwesties. Amerika, waar zóóveel jonge en onbewuste kracht is

Sluiten