Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

133

lappen van zijn schoenen), een charmant rebellisch matroosje, dat op een konden herfstdag met niet anders dan zijn linnen teopen-pakje in Mokum voet aan wal zette, en een planter uit de derde klas. die onzen held na Port-Said, in ruil voor enkele weinig-gewichtige diensten, f 250 schonk, waarvoor deze onmiddeh,k radio-telegrafisch een kamer (aan den vóórkant en met bad) in Hotel „Schiller bestelde.

, ..Y^d" Van het wezen der Ücfde verwijderd dan ooit, kwam SJ? T.™WJten'S Een niCUWC KhddtaO volgde: zij naar Berlijn, hi, naar den Haag. waar hij de somberste periode-Uit

cÏÏ^l,^"11, f"*? u CCn Van ten toP Opvoerde „gescheidenheid tusschen lichaam en geest, waarin men biddend zondigt waarin men de hemel bezingt en de hel bedrijft. Twee. niet al te traaie „gedichten uit die periode openen dit Derde Deel

Hen zenuwcrisis volgde („waarom opstaan? waarom eten! drinken? waarom slapen? waarom dit heele nutteloos bestaan?) waarvan de sterke, zusterlijke liefde van een vrouw, de sympathie van een kring van Haagsche vrienden, de Bilthovensche hei, de bloemen en de vogels tenslotte de genezing brachten. Als een waanwijs kind kwam hij daarop tot zijn liefste terug: Om opnieuw den strijd om de vernietiging van het „zelf* en de eindehjke harmonie, te aanvaarden. En als altijd stond „zij" de trouwe, de eenvoudige, de liefdevolle, weer gereed hem te ontvangen op het oogenblik, dat hij haar roepen zou.

Binde 1921 volgde een nieuwe scheiding: zijn reis naar Keulen, Neurenberg, München. Weenen, waarin als, héél spaarzame

MnT L Vei^1 ta CCn pastoric' ho°9 in de Karinthische Alpen, de kennismaking met een Freiherr von Bernus, dichter en alchimist op zijn slot aan de Neckar, het lezen van

H7^tL^eiSSe: D°m^aner" OP een langen lichten nacïï in een hotelkamer te Heidelberg.

Geheel berooid in Holland teruggekeerd, richtte hij, met den ïl601 ttouwen, die hem op géén van die critieke

momenten, waarin de weegschaal van zijn leven dreigde dóór te slaan verliet, het weekblad „Comoedia" op, waarvan hierachter de „oproep . de offideele prospectus wordt geciteerd. Ken woord van innigen dank past hier den chroniqueur aan ï^OUrn'V^.dMhx!ikTVriCnd'Dr- R n"el dc Schepper vnir Tï?' ^ HubCrtS 2elfs nooit Persoonlijk ontmoette, voor al datgene waartoe zijn groot-menschehjke liefde hem

Sluiten