Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„C O M O E DIA". *)

De Prospectus.

Dit nieuwe blad, dat niet allereerst eraan denkt „een leemte te vullen , doch veeleer, in den geest van LaoTsz', een gezegende leegte zou wenschen te scheppen door ongedrukt te verschijnen, zal principieel eerder hef uiterlijk gebrekkig oordeel van een levenden Mensch publiceeren dan de doodgeboren waan-wijsheid van zekere beroeps-critici, die, al schrijvende over „kunst", zich slechts hun eigen gewicht en wetenschap bewust zijn (en de hoegrootheid van hun honoraria).

Geroepen tot oordeelen is hij, die is wat hij schrijft, die 1 e e 11 wat hij b e w e e r t.

In dezen tijd van kentering en regeneratie, waarin wij naar een eigen kuituur zoeken (die wellicht alle oudere kuituren in kosmische grootheid zal overtreffen), komt het er op aan de aandacht te concentreeren op het levende leven zelf Want uit de praktijk zal die nieuwe kuituur ontstaan en niet uit de veelheid van weten, die ons dreigt te verstikken, nóch uit de scherven van een vergane schoonheid, die voor ons niet meer mag zijn als een toetssteen onzer eigen scheppingen.

Daarom vraagt „Comoedia" vóór alles aandacht voor wat net Leven zélf ons aan wonderen openbaart.

Slechts liefdevol luisterend zullen we kunnen bouwen, ün een enkel levend woord, al wordt het ook slechts gestameld, is van meer waarde (en van waarachtiger schoonheid) dan honderd naar den vorm volkomen (dat is vaak naar het Wwniir e) verhand*lingcn, die het Hart voorbijgaan.

Welkom is hij in deze rubrieken, die in alles allereerst de schoonheid signaleert, die de vreugde en het licht opzoekt en

«V* TE?lal:??mTlla'', re^e: ï°h- C P- Alberts. Marcel van Gestel dat jaaJ Augustus 1922 geboren en overleed in December van

Sluiten