Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

153

tooneel-routine en gemakkelijke mooidoenerij, dat men ganschelijk deze Hamlet met al zijn kennis (een „bewustzijn dat de daad zoo bezwaarlijk maakt en reeds van tevoren tot mislukking doemt") met al zijn twijfel en onmacht, in zich zelf moet voelen leven om dit spel van hoogste ernst en bijna ontstellende eenvoud «tt voile te kunnen waardeeren. En toch „sloot alles als een *W. en waren zijn gebaren (ver over alle routine heen geheel uit de verf) als afgemeten: nergens te veel, nergens te weinig Naast eigen kunnen en meedoogenlooze eerlijkheid dankt Verkaste dit aan zijn keur-troepje van getrouwen, dat zien zoo innig om hem sluit.

De. voor een moderne en sceptische mentaliteit zoo précaire geestverschijning was. na vele pogingen, op volmaakte wijze opgelost. Dit hede gesprek tusschen het spook en Hamlet deze gansche formuleering van permoecfens (spokend in Hamiets eigen onderbewuste) speelde zich af binnen de grenzen van rijft persoonlijkheid. Als Hamlet na die scène, krampachtig worstelend m het web van zijn eigen, eindelijk uitgesproken helsche gedachten, door het geroep van zijn vrienden tot bewustzijn der werkelijkheid komt. is het ons of er geen spook „ten tooneele is geweest. Het spook leefde en sprak in Hamlet's eigen ziel.

Hamlet is de mensch. die in zijn eigen droomsteer oppermachtig en alwetend is. in de sfeer der .werkelijkheid" zoo hulpbehoevend als een kind. Hi, leeft niet in die sfeer, zijn daden komen niet logisch uit vorige daden voort, zijn stoffelijk leven is geen aaneen-geschakeld geheel van oorzaak en gevolg. Hij leeft in zijn droom-sfeer, en treedt slechts af en toe. door de noodzakelijkheid van het lastige leven daartoe gedwongen, in de daad-sfeer waarin elk zijner gestes dus wel een grootsche bedoeling en een kosmische dffljfkracht heeft, doch als het ware uitvalt", niet „pastin de gehjdelijke gang van zaken. Elk zijner daden, niet gestemd op de werkelijkheid, doch voortkomend uit een wereld van overwegingen en strijd op een geheel ander gebied, „breekt dus los", is

Sluiten