Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

165

nlet-zijn, tot oneindige liefde-volle rust, het meest eigen aan zijn wezen, die hem doorstroomde en vervloeien deed in woordlooze melodie.

En. latend deze beiden, die te zamen het al omvatten wat ïijn geest in luistering ontvangen had, te zamen beeldend het wezen Gods. machtig te zijn en machtig, gezamenlijk, tot niet-zijn, Het hij hun de heerschappij over al wat is en ongeboren is.

En werd zelve tot Melodie.

II.

Nu had de groote Bouwheer een dienaar, die zich in den loop van zijn vele dienstjaren een kennis had vergaard, welke de wijsheid zijns meesters evenaarde — met dien verstande; dat hij zich zijn wetenschap wél bewust was en ze slechts ten eigen bate wist te gebruiken.

Hij was wat men noemt een „gezonde" egoïst, zeer bruikbaar ais gehoorzaam dienaar van een streng en rechtvaardig meester.

Deze gedienstige was met de abdicatie Gods en de heerschappij van twee hulpelooze menschen bijzonder ingenomen. Hij achtte zich immers verre de baas van elk hunner en bezag met grimmig medelijden hun onderlinge afhankelijkheid. Immers zij, die de wijsheid der hemelen bezat, de schoonheid der kosmische Melodie en de liefde Gods, wat was zij zonder den Man, die haar deze wijsheid vertolkte, die haar muziek beluisterde en om haar liefde vroeg? En de Man, die de stem der Wereld is wat is hij zonder het Woord, dat verborgen ligt op den bodem haars harten als de honingdrop in het veilig binnenste van een maagdelijke bloem.

Bovendien was deze Geest des Kwaads zeer babbel-ziek en hoopte hij zijn neiging tot redeneeren en zijn voor-liefde voor de geestige analyse (waaraan tot nog toe niets of niemand gehoor had verleend) op deze beide pasgeborenen te kunnen oot-vieren.

r^1*00 .zocht hii het Qezelschap der vrouw, en, zetelend op L»ods ledigen troon, en scheppend en ordenend naar Zijn aard, wist hij haar attentie te trekken en haar ontvankelijk wezen tot luisteren te boeien. En de geheimen der Schepping, die hij haar openbaarde, de

Sluiten