Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

169

zooveel eeuwen lang in het onbegrepen wezen der Vrouw gedoemd was in zich-zelve te verklinken, uit de maagd Maria tot vorm werd.

En zóó melodieus was deze wondere Schepping, dat de wereld in haar radelooze jacht naar zelf-vernietiging, een. oogenblik luisterend stilstond. Diep in de harten der menschen werd een oude herinnering aan hun vorstelijke oorsprong gewekt. Ze zagen, gezeten aan een tafel te midden der twaalf hoofd-aspecten van het menschelijk Karakter, het stralend beeld van den goddelijken Mensch, \ een lichten driehoek gelijk, het spiegelbeeld van hun eigen oorsprong en einde.

Hun zielen beaamden. Het duivelsch ongeloof, waarin ze zich gevangen gaven, sloeg Hem echter aan het kruis. En eerst toen het goddelijk Wezen ook dien toets der wereld bleek te doorstaan, doorzong hen, één oogenblik, als in het Begin, het geloof aan eigen oorsprong en bestemming. Drie vrouwen dekten den Doode en beweenden Hem. •

Aldus leefde en stierf het wezen Gods ten tweeden male. Aldus leefde en stierf, als de noodzakelijke bepaling van zijn goddelijken aard (even noodzakelijk als de nacht is den dag en de stof den geest) de vleesch-geworden Dienaar Judas, die Hem, ten tweeden male, diende en verried.

Gedoemd den goddelijken Geest te dienen tot in het Verraad, stierf deze Judas op den avond der Kruisiging, overwinnaar in de stof, dat is in de stof verslagen, verslagen in de geest, dat is in den geest verlost. Hun verschijning op aarde bleef in velerlei beeld in de harten aller Mannen en Vrouwen levend, als een hernieuwde openbaring van de verlossende Almacht Gods.

Ze zal zich voor onze oogen herhalen tot op het oogenblik. dat het twee-eenig Wezen van den Schepper weer op zijn troon is hersteld — tot op het oogenblik, dat de Man en de Vrouw elkaar in waarheid hebben verstaan.

Sluiten