Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

178

liefde is geen liefde. Zelfs als ik erin slagen mocht haar heldhaftige weerstand tegen mij te breken, wat had je dan nog? Ik ben eerüjk, ik ben zoo meedoogenloos als een chirurg. Maak er een blijspel van en geef haar de vrijheid ....

De m.: Ik offer het haar .... mijn kunst, mijn alles.

De g. f.: Ze vraagt er niet om. Offer je kunst en je zult alle aantrekkelijkheid voor haar hebben verloren. Ze heeft slechts de kunstenaar in je lief. Wat wou je?

De m.: Een gewoon mensch zijn ....

De g. f.: Als mensch ben je minder dan de rest. Neem het eenig excuus weg voor je onbetrouwbaarheid, je wispelturigheid, je lafheid en je zult even onaantrekkelijk zijn als verlegen honing, die zijn kostelijk aroma prijs gaf aan de lucht.

De m.: Hou op! . . . Ik vergeet dit alles .... O, liefste liefste, aanvaard me zooals ik ben... Ik ben minder dan niets.... Ik ben sterk, machtig, schoon, door jou. Jij alleen bent de bezitster en de schenkster aller goede en schoone dingen . . .

De g. f.: Dat is bijna een gedicht....

De m.: Hou op! Ik ben alles vergeten....

(De grijze figuur verbergt het hoofd in de slippen van zijn mantel en staat roerloos, zwijgend.

De vrouw komt achter de lichte figuur staan en wacht).

De m.: Lieveling waar blijf je .... Ik heb al té lang

op je gewacht....

De vr.: Jij hebt mij méér leed gedaan ....

De m.: O, nee Elke stem, die tot me doordrong in de

bewusteloosheid van mijn eenzaam leven, doorschokte me als of het de jouwe was.... Alle stemmen waren de jouwe. De wereld, voor voorzoover ze tot me sprak, sprak alleen met jouw stem .... Ik heb je zóó gemist.... ik heb zoo om je gehuild Als ik, na een nacht zonder slaap, soms even kon

insluimeren zag ik jouw oogen, alsof je dicht bij me zat, en al het schrijnend verdriet van mijn hopelooze eenzaamheid stak weer op en sleurde me in de werkelijkheid, die leeg was, leeg van jou.... (hij streelt over haar haren). Leeg van jou, mijn zon, mijn licht, mijn warmte....

De vr.: Je hebt mij méér leed gedaan....

De m.: O liefste, hou op.... Spreek nu niet méér. Wie heeft

je dit onzalig woordenspel geleerd? Begin niet het één lokt

het ander uit.... Om Gods wil.... laten we elkaar liefhebben....

Sluiten