Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

207

F*£ tCSPlSen- Alvorens het woord te fleven aan den volgenden spreker Ixxlewijk van Deyssel, wees spr. op de importantie van deze gebeurtenis speciaal voor alles wat met onze letterkunde in connectie staat: Lodewijk van Ueyssel «Jouperus huldigend!

U^°f^\ DfyMel pref het IS4' dat )uist hem voor deze taak aanwees en hoopte, dat deze dag voor Louis Couperus een der gelukkigste uit zijn leven zou zijn. Voor spreker zelf zou dit zeker het geval zijn. De heer Van Deyssel die zichzelf als degene noemt wiens gunstig oordeel over Couperus' werk welÜcht het verst teruggaatt, gedenkt dan allereerst de drie jeugdromans uit Couperus' ÏZZIL Vwc' « Extase. Het kan voorkomen, dat men in oudTe

menschen met vreugde die karakterschoonheid terug vindt, die men in hun jeugd bewonderde. Dit is ook het geval met deze drie werken, die echter boven dien . zelf jong zijn gebleven. Spreker gaat nog verder terug, tot 1882, toen een bundel gedichten van Louis Couperus verscheen onder een bloemennaam hinn.^L yfu memorec* ecn avond' waarop een zijner vrienden bij hem

bmnenüep voor zich heen mompelend, als laatste strofe uit een eenzame mijmirirT dezen regel uit een van Couperus' gedichten, die toen juist verschenen waren :

.... als donkere violen, die verkwijnen....

"et is JS^f^ ÓT ln?uk te schetsen- °ten een roman als Eline Vere bii zijn verschijning maakte. Spr. gelooft, dat die figuur van Eline, die destijds tai haar schitterende menschelijkheid in het kleurige kleed der kunst ot ons kwam in Couperus' latere werk wellicht haar weerga niet vindt

Na de drie genoemde romans verscheen daarop met regelmatige tusschenpoozen die overstelpende hoeveelheid werken, waarvan spr. alleen Een Berg van S Dionysos wü noemen. Couperus' zon. die uit zijn eerste werk zoo Schoon voor ons opging straalt ons uit dien middag zijns levens in haar volle warmte tegeT huldfn; bIfcho»wtdan ^ Couperus als mensch : de gratie zijner bewegingen. Zï£ ? , T te", Sl°ttC ?s vertegenwoordiger van de Nederlandsche letter kunde, en in hem de grootheid dier letterkunde zelf voor de wereld

NeHVrl'^rfJ v? " SprB^ hlema <** woord van waardeering voor den grootste». Nederlandschen roman-schrijver uit het einde der 19e en het begin der 20ste eeuw en noemde Couperus' werk typisch nationaal.*) Z. Exc. deelde mee, dat het

Deze mededeeling werd met luid applaus begroet.

hnrTi f I09 L' Sün0ns' dlrecteur van de wereld-bibliotheek, met een

hartelijke toespraak namens de Willem-Kloos-Stichting een stoffelijkbh* waardeering was overhandigd, vervat in een oude portefeuille u2 landTwaar Sffi ™^7hrtZwevendeSchaakbord'' ^ was de officieele huFd^ng remttana^en6 ^ * den Pe-oon.ijk wilden gelukwenscLn9

jongl S^J^J^ « «

va^n!?"1 We ^'f?J? aantal telegrammen was binnengekomen

W ï En VCr'" ^ °nder de aanwezigen bevonden, naast ongeveer alle ™K ZV*? "TfJ de miniSter Van Buitenlandsche Zaken Jhr Mr'Dr van Karnebeek, de schilders van Konijnenburg, Willem Maris en van Weïie

Sluiten