Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CABARET.

I. DE VAL VAN AURANIë. Revueschets in één bedrijf.

Ter toelichting van het volgende diene: Sir Rutherford slaagde erin het nitrogenium-atoom met alpha-deeltjes (de lichtende emanatie van het zelf ontbindende radium) zooals men dat noemt: „uit elkaar te schieten". Mocht een soortgelijk experiment vandaag of morgen goud opleveren (hetgeen intusschen, kort na het schrijven van deze schets reeds gedeeltelijk schijnt te zün gelukt), dan zou dat natuurhjk een algeheele economische omwenteling inluiden. De held van dit vernaai las vóór zün tukje de krant, ^ijn chemische droomfantasieën — die hier begrüpelükerwüs, ofschoon wetenschappehjk onjuist, het goud-atoom zélf laten attakeeren — hebben aldus tegelijk een sociale neven-beteekenis. Het goud-atoom is tevens symbool van het kapitalisme, het leger der „Roode Leeuwen" („Roode Tinctuur" of het „Levens-elixer" der alchimisten), tevens het roode leger der sociale revolutie. Het radium is hier voorgesteld als de bezitlooze bohémien (vooralsnog op gespannen voet verkeerend met het materieele), uit wiens (geestehjke) emanatie de moderne vrouwen voortkomen, die (naar het oordeel van den schryver) de overgang naar een nieuwe wereld zullen bewerkstelligen, waartoe de roode revolutie slechts zéér gedeeltelijk in staat blükt.

Nog dient er op gewezen, dat het „eenige doel" der goudelectronen is: rusteloos te dansen, waarmee zij „het Leven zelf" (immers) „in stand houden", en dat de Wetenschappehjke zoo wHs is, dadehjk na zy'n droom de reddende „praktijk" van de liefde boven de uitkomstlooze theorie der kennisse te verkiezen, daarmee blük gevend, dat hü de esoterische beteekenis van het alchimisten-ideaal heeft begrepen.

Sluiten