Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

102

gevelsteenen met kunstig beeldhouwwerk moesten worden versierd en de jonge beeldhouwers elkaar het werk misgunden, elk voor zich bewerend, dat zün devotie en talent hem aanwezen voor dezen bü uitstek heiligen en gewichtigen arbeid.

Doch voor elk conflict vond de koning, die slechts het doel voor oogen hield, en de enkelingen noch zichzelve telde, de oplossing.

Zoo naderde het werk zü'n voltooiing, en kon hü, die het plan ontwierp en verder droeg, op een morgen tot zün vrouwe zeggen:

O, kóningin, mün hart is vol vreugde en dankbaarheid. Verheug u met rmj. Het werk is morgen gereed!

Nu wilde echter het ongeluk, dat de koningin dien morgen, bü het passen van een nieuw statie-kleed, zich de enkel had verstuikt, en dat zü, beangst den koning te hinderen of te storen, aan dat euvel niet voldoende aandacht had geschonken, zoodat het met het uur erger en pünüjker werd.

Op het oogenblik nu, dat de koning, stralend van bhjdschap, aan haar, die hü boven alles verhief en op wie hü in waarheid bouwde alle plannen en alle godshuizen züns levens, de büjde tijding bracht, was de pü'n zóó erg en de voet zóó dik, dat de vrouw het niet meer kon verbergen. En, aangezien daarmee nu tevens alle wilskracht van dien morgen en alle zelfopoffering vergeèfsch was geweest, en de koning toch ook eagenhjk wel, bü al zün arbeid voor het Godshuis, eenige aandacht aan haar had kunnen wüden, voelde zü' zich, en terecht, verongelükt en miskend. En er draaide iets in haar óm, waardoor ze plots alle schuld van de pü'n en bovendien het ongeluk zelf aan den koning weet, en toornig iets tot hem zei van „dwaze hersenschimmen, die slechts dienden om er je gewoonste plichten voor te verwaarloozen"

Toen zonk, voor den koning, het Godshuis weg in den bodem waarop het bijkans was verrezen, en hoewel zün goede engel, sterk geworden door des konings jarenlange offering en bovenmenschelijke liefde, hem influisterde, dat dit anders was gemeend, dat het slechts een uiterste beproeving was, en Satan alléén het had opgeblazen tot een zoo fatale en duistere vorm, kon hü geen weerstand bieden aan de Kracht, die alles uit hem wegrukte en hemzelf méévoerde, in razende jacht, naar hoogten van opstandigheid en redeloos verzet, waar het werk van jaren,

Sluiten