Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

114

...Maar is een Place de la Concorde, een Pont Alexandre III ,^nooi"? Of is er ook maar éenig bouwwerk aan te wijzen, dat men van ganscher harte levend-„monumentaar' zou kunnen noemen, in den zin, die wü, hier in Holland, aan het woord „monumentaal" hebben leeren hechten?

„Jonge" beeldhouwkunst? Ze komt uit Skandinavië... zéker niet uit Parüs... na Rodin. De bodem voor de schilderkunst is er té fertiel, té cultureel, dan dat niet een enkel „nieuw" zaad ook daar vrucht zou schieten, maar een eenigszins belangrük saldo ? ? Het zou hoogstens kunnen worden gevormd door de productie der vele te Parüs werkende buitenlanders, door de jeugd van andere naties, waaraan deze oude dame zich wellustiglük tracht te verjongen, en die ze in haar goedbezochte salons waarüjk vorstelük recipieert.

Het is moeilijk omtrent dit alles reeds nu een prognose te vormen. Toch Inkt het me soms, of het onvergankehjke savoir-vivre van het oude Lutetia het nog zal winnen van de Duitsche NeuOrientierung, die zich zoo „veelbelovend" aïteekent op zün stoere affiches, in de (te spoedig „gevonden") lijnen van zün „nieuwe" bouw-orde en sociaal-economische structuur

Sluiten