Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

127

II.

Plicht.

De dichter heeft zijn „plichten", gelijk, bij voorbeeld, de arts. En in menig opzicht zijn de plichten en konflacten juist van deze beiden analoog. In „Die Nacht" van den jongen Hamburgschen specialist en schrüver Hellmuth Unger, staat ons de figuur van den Arts, den moderne, wel scherp voor oogen Hü redt (den goeden niet te na gesproken...) uit eerzucht, is f'ilanï^?? ;;-mt keroepsü'ver. En verwaarloost (nietwaar, dat is het konflikt) voor die „plichten", „die een mensch immers geheel m beslag nemen", zü'n eenvoudigste „menschelü'kheid" • zü'n

Vr£»WT7°°r Z00ver 26 ni€t zön €erzucht dient, zün kind en „zichzelf De schrüver stelt hier in zü'n tooneelspel tegenover- den I>ood, die m waarheid menschMevendef is, troostend begoochelt en (bedoelt Unger het zoo niet?) gehoorzaamt.

Wien en wat gehoorzaamt? Is de plicht uit Eerzucht, uit Verlangen (naar macht, naar erkenning of simpel-weg naar zelf-.bevrediging), die drü'fveer van al onze daden, niet óók een „gehoorzaamheid"? En als ze tot schoonheid (bü den dichter) en tot genezing (bü den dokter) leidt, niet een gehoorzaamheid aan God"? En zal men niet (Evangelie volgens St. Lucas) ,^elfs zijn vrouw verloochenen om te zün „dignus esse discipulus Christi , waardig God te helpen in Zün liefde-werk?"

Dit is echter theorie, machts-leuze eener exoterische gemeenschap, en een bhjkbaar valsche theorie: de praktijk achterhaalt ze. Wie m „de vervulling van z«n plichten" onrecht en schade doet aan zün ..menschelijkheid" (zün knechtschap Gods) scheidt immers „plicht" van dienstbaarheid, den wil des menschen van den wil des Vaders. En wordt als de ü'verige Martha, die voor haar „plichten" het goddehjk Woord TOrzuimt.

/ aÏ '^fl0°f in Wat 6611 **** 2rootste geesten van onze dagen (Alb. A. Plasschaert) nüj eens zei: „de mensch hééft niet zooveel te „doen" "...

Sluiten