Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

148

eiscben, en of het oogenblik (nu het geestelijk „bewustzijn" veelal reeds verre de grenzen eener realiseerings-mogehjkneid heeft overschreden) Inkt me soms één simpele daad (liefst zonder de analyse en de zelf-moorden de behoefte aan erkenning) , lukt me soms één simpel z ij n, in rijpe werkelijkheid, méér waard dan alle verheven theorieën, die de laatste jaren in onze vele openbare gebouwen hebben weerklonken Ook dit is burgerlijk, verfoeilijk burgerlijk. Maar ik geloof... dat we „eraan toe zijn". Dat wil zeggen: w ij zijn eraan toe (o, oude demon der hoogmoed!): het volk zal juist nu zich aan diezelfde „bewustwording" te buiten gaan waar het vroeger niet aan wou. Wij, dat is de tjjd-geest, zijn echter aan de welbewuste „burgerlijkheid" toe. Marvr God verhoede, dat we ook die weer „aan de menigte" gaan preken!...

Enfin, je ziet: je ouwe „Feestelijke Ommeganger" is verburgerlijkt in hoogen mate! Zonder mün vrouwtje met wie ik een heele schepping beleef (en ook dat is meestal gevaarlijk en staat het „van-zelf-sprekende" geluk in den weg: het éénige waaraan deze overbewuste wereld behoefte heeft!), ben ik maar een half mensch. Zelfs de „goot" heeft geen vat meer op me — hetgeen je waarschü'nlük niet gelooven zult. Niet dat ik me in angst en vreeze, genjk zoo vele mijner mede4>urgers, voor het liederhjke des levens afsluit! Integendeel: ik stel er me zóó wüd voor open, ik dring er tegenwoordig zóó sans scrupules in dóór, dat ik door de daad zélf heenzie en al katterig ben vóór de roes! Dies heeft dit alles nog minder wezenlüke „vat" op me dan vroeger, toen ik me tenminste met eenige zelf-suggestie en de nooddge „hulp-middelen" tot de... „roes" kon dwingen: al was die ook tóen al véél te intellectueel...

Dat was in den tijd, dat ik het „Onze Vader" stiekum veranderde en aldus bad: „Heer, bespaar nuj de verzoekingen niet, opdat ik ze kan overwinnen!" Ik wilde toen immers „het leven" leeren kennen en achtte me niet waardig mü Zün kind te noemen als ik Hem daarvoor éérst moest bidden mü zün beproevingen te ...besparen.

De „burger" van thans gelooft, dat het „zan" aan gene zü Hgt van den strijd, en smeekt Hem om rust en kracht, opdat hü rust en kracht kan geven...

Sluiten