Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

13

De oorzaak van die ongewoon „standvastige" sympathie der Parijzenaars is, dunkt me, niet ver te zoeken: het zijn frissche, levenslustige kinderen, uitzonderlijk decent en uitzonderlijk brutaal, van een oer-gezonde levenskracht. Om die reden alléén moesten ze alreeds de overwinning behalen op de, wel allerminst vitale kunst-bloemen uit de wereld der Parijsche „vedettes". Zooals tenslotte in alle afdeelingen dezer gecompliceerde samenleveng natuur en jeugd zullen zegevieren.

Kunst brengen ze niet, tenminste niet voor zoover ze gezamenlijk optreden. Het blijft dan bij enkele geniale vondsten op variété-gebied: een Indianen-ballet in wijde mantels en bonte vederbossen, waaraan hun natuurlijke onstuimigheid een wilde, welhaast motorische kracht verleent, een fleurige scherm-scène, verrukkelijk van gratie, behendigheid en tucht, en alweer van een juichende kracht, die de vermoeide Parijsche cabaret-wereld tot een verbaasd enthousiasme dwingt.

Na de pauze geeft men ze elk afzonderlijk de gelegenheid hun „specialiteit'' te vertoonen. Dan toonen ze eerst recht wat massatucht, wat Amerikaansche training ook voor de ontwikkeling van den individueelen aanleg vermag. Wat ze in een volkomen onderworpenheid aan het massaal effect onderdrukten, bloeit hier uit tot iets, dat vaak, in een bewonderenswaardig élan, de grenzen der „kunst" overschrijdt. Het is niet „eerste klas", maar de les, die er uit te leeren valt is reeds voldoende. Een „ballet" als dit van Gertrud Hoffmann „doodt" niet den individueelen aanleg. Integendeel: het is als de vruchtbare bodem, waaruit de kunst (die uiteraard „persoonlijk" is) gesterkt te voorschijn schiet.

Parijs .... in zeven dagen.

13 Mei. We zijn hier nu reeds een week, en in die

zeven dagen heb ik mijn vrouw „Parijs laten zien". Ik wil er dadelijk bij verzekeren, dat dit allerminst een geforceerde „sightseeing" was op de wijze der Yankee-horden, die dit aardsche Eden in hun touring-cars plegen af te jakkeren. Integendeel: het ging alles spelenderwijs. Spelenderwijs dwaalden we den eersten middag langs de groote boulevards naar de „Madeleine", en van daar over de ornamentale steenvlakte der „Concorde"

naar de Champs Elysées en de Are de Triomphe met het

graf van den onbekenden soldaat. Spelenderwijs kwamen we

Sluiten