Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

57

De gastvr.: De dames willen mij wel een oogenblikje excuseeren? We gaan direct met het muzikale deel van den avond beginnen. De hertog schijnt er prijs op te stellen, net als alle groote mannen, dat zijn komst niet al te zeer wordt opgemerkt....

(Geroes van stemmen. Men zet zich. Een piano preludeert. Een vrouwestem zingt een bekende aria. Dan komt Don Fernando binnen, vergezeld van Peter en een toegevoegden secretaris. Oogenblikkelijk houdt de muziek op. Allen haasten zich, aan Z.Exc. te worden voorgesteld. Don F. reikt ieder met een buiging de vingertoppen.)

Don Fernando (tot enkelen): Hoe vaart ge, waarde vriend?

De toegesprokenen: Hoe vaart Uwe Hoogheid?'

D e g a s t v r.: Misschien wil Uwe Koninklijke Hoogheid zich een plaatsje uitzoeken? Wat dacht U hiervan?

(Men gaat weer zitten. De secretaris spreekt even met de gastvrouw, waarop de begonnen aria verder wordt gezongen. Dan stilte, gevolgd door applaus. Daarna weer stilte, en verwachting.)

De gastheer (Don F. toedrinkend): Excellentie, we zijn vereerd en verheugd, dat U dezen avond wel in ons midden hebt willen komen. Zonder te overdrijven durf ik wel te zeggen, dat Uwe Excellentie in de enkele dagen, dat zij, tengevolge van een voor Uwe Hoogheid zoo droevig ongeval in ons midden verkeert, reeds de meest populaire man van den omtrek is geworden. Veroorloof mij op de gezondheid van Uwe Hoogheid te drinken en daarbij den wensch uit te spreken, dat Uwe Hoogheid nog lang in deze omgeving zal vertoeven, een omgeving, die door Uw illusteren vader zoozeer werd bemind, en dat zij ons ook dezen avond wel de eer zal willen aandoen een paar woorden tot ons te spreken.

(Men drinkt Don Fernando toe. Op een wenk van den secretaris staat deze op, maakt een lichte buiging en spreekt):

DonFernando: Het leven is een zeepbel. Het is de plicht van ieder voor zichzelf te zorgen. Wat weten we van dat wat nè ons komt? Après nous.... Ie déluge....

(Hij gaat weer zitten. Verbazing. Daarna applaus.)

B a r o n X.: (terzijde): Wonderlijk, wonderlijk....

Baron Y.: Het is wel kort en krachtig....

Baron X.: Epatant épatant.. .. Wat een levenswijsheid

schuilt hier achter Wat een gezonde reactie op al ons half-

Sluiten