Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

58

zacht gefilosofeer, op onze veelheid van woorden....

Baron A.: En wat een superieur Fransch spreekt de man! Baron X.: Epatant. ... épatant....

De secretaris (tot de gastvrouw): Zijne Excellentie is wat vermoeid. Ik verzoek U gewoon dóór te gaan met het programma. ...

(Muziek. Groote aandacht voor elke beweging van Don F. Plotseling ontstaat eenige onrust. De muziek verstomt. Geroes van stemmen. Op een wenk van den secretaris voegt de gastvrouw zich bij hem.)

De gastvr.: O, het is niets.... betrekkelijk niets.... Ik bid Uwe Hoogheid zich niet te verontrusten.... Één van onze gasten, gravin Avezaete, mist op eens haar kostbaar collier. Ze zegt het nog twee minuten geleden te hebben gehad.... Maar verontrust U niet.... Het zal wel dadelijk worden gevonden....

Gravin A. (luid): Maar dat is onmogelijk... onmogelijk... Mijn familiejuweelen... . Een onmetelijk fortuin.... Ik eisch, dat U hier iedereen laat onderzoeken.... Het is onaangenaam, maar het móet....

Jonker: Wij moeten de politie waarschuwen.... De familiejuweelen van de Avezaetes.... (hij gaat heen om de politie op te bellen).

De gastvr. (nerveus): Maar het kan hier toch niet uit de kamer zijn verdwenen. Niemand is er het laatste kwartier uitgegaan. ... Zoekt U nog eens.... Op Uw stoel.... Of onder de canapé.... (Men zoekt, doch tevergeefs. Na eenigen tijd verschijnt de veldwachter. Hij wordt begroet door de gastvrouw en gravin A., die hem inlichten.)

De veldwachter: Dames en heeren, ik moet U verzoeken even op Uw plaats te blijven. Mevrouw de gravin hier heeft haar juweel en verloren en wenscht, dat ieder zich aan een onderzoek zal onderwerpen. Het is maar een formaliteit.... Maar ik moet mijn plicht doen....

(Een tweetal heeren wordt vluchtig gefouilleerd. Als men bij Don Fernando komt, zegt de gastvrouw:)

De gastvr.: Maar dat is Zijne Hoogheid....

Veldw. (buigend): Hoogheid, blijft U gerust zitten

P e t e r (als hij aan de beurt is): Let niet op mij, bid ik U....

De veldw.: Wie is dat? Is dat niet de bediende van

Zijne Excellentie? Ja mijnheer, het spijt me wel, maar ik zal

Sluiten