Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

62

de woorden: Het leven is een zeepbel.... In deze dagen, aldus Z.H., waarin een verkeerd-begrepen democratie en een onmatige belangstelling in het lot van anderen de aandacht maar al te zeer van het „zelf" dreigen af te leiden, schijnt het niet ongewenscht, er eens op te wijzen, hoe juist in dit „zelf", en in dat „zelf" alléén, de kracht schuilt van elke gemeenschap, die immers uit haar vele individuen is opgebouwd. Slechts een welbegrepen eigenbelang en een concentratie op het „nu", dat het eenige, onvervreembaar bezit is van alle stervelingen, levert een voldoende waarborg voor een innerlijk-sterke en gezonde samenleving.

Naar wij verder uit de beste bron vernemen, zou Z.H., die zich te Hoofddorp denkt te vestigen en tot dat doel reeds het oog heeft geslagen op een bekende buitenplaats, binnenkort door een bizondere wet worden genaturaliseerd en zal hij zich alsdan candidaat stellen bij de a.s. Kamer-verkiezingen.

Uit andere, eveneens zeer betrouwbare bron, vernemen wij ten slotte, dat Z.H. ook zijn intiemere relaties met ons land en volk denkt te versterken, en in het huwelijk zal treden met een zeer aanzienlijke dame uit den omtrek van Hoofddorp. Deze zou de bekende gravin A. zijn, wier vorige echtgenoot nog geen jaar geleden op zoo noodlottige wijze om het leven kwam.... Ik dank U.... Ja, ik ben klaar.... (belt af).

D e j o u r n.: (tot Peter, die voorbij komt slenteren): Zeg eens, jongeman, ben jij niet de bediende van Zijne Hoogheid?

Peter (droomerig): O, let niet op mij, bid ik U....

De journ.: Nou, nou.... niet al te bescheiden.... Als bediende van een zoo groot man als je meester is, verdien je toch óók in de krant te worden genoemd....

Peter (a.v.): U zult wel gelijk hebben.... Maar ik heb thuis een lieve vrouw en twee lieve kinderen....

De journ.: Zoo!.... Ja, dat is dan wel een onomwonden verzoek om een klein geschenk.... (in zijn zak tastend) Hier, heb jij wat voor je vrouw en kindertjes.... Maar nou moet je me ook wat méér vertellen.

(Peter slentert weg.)

De journ.: (tot portier): V/el heb ik van mijn leven! Is me dat een sloome duikelaar!

Portier: Ja, meneer, véél zit daar niet bij, en véél zult U ook wel niet uit hem krijgen....

Sluiten