Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

97

de literatuur niet „kwijne", of onder die van '80 moge blijven) i?n*' 'a ,9e°lchten: daVou )'e met zeggen, dat het zoo moeilijk is.. Alsof we nu reeds aan het bouwen van torens en nieuwe gevelspitsen toe zijn, waar we nog pas (en nauwelijks) mèt het valsch ornaat van een vorige époque, een gansche oude cultuur nebben omver gehaald!

Misschien dat jij, als je wat ouder bent, al zoo het een en ander (dat „staat en belegen is) kunt versieren, misschien, dat er dan al iets te kristalliseeren valt, voor het oogenblik (en wélk oogenbhk) lijkt me het werk aan de.... riolen urgent: sociaal economisch en . huishoudelijk werk.... Als we tenminste niet in dezen het slechte voorbeeld van Amsterdams' Publieke Werken willen volgen die éérst een straatje leggen en asfalteeren, om het vervolgens binnen den tijd van vijf of zes weken minstens tien keer weer op te breken....

Ik geloof, dat ik je het best hier iets van mijn laatste tooneelstuk „Koningen kan vertellen (als gewoonlijk neergepend met de stenographische overhaasting van een radio-ontvanger*) )

ln het eerste bedrijf tracht ik te schetsen een partij-feest van „uiterst-hnkschen . Na de gebruikelijke toespraken in 1-Meistiji tot de „honger -roepers daarbuiten, zet het bestuur zich aan een gala-diner. In den loop van dien maaltijd spreekt een van de leiders ten slotte als zijn meening uit, dat men iets in den „klassen-strijd over het hoofd heeft gezien. Wat? .... De verdere consequenties van dien strijd voor het proletariaat kunnen niet meer zijn: „verbetering" van den socialen toestand der minstbedeelden: ... m de „hygiënisch" en „aestetisch" welhaast vervolmaakte werkmanswoningen verslapt de arbeider tot een amphibie: noch heer noch knecht.... Die consequentie (die men juist in dezen tijd onder de oogen heeft te zien) zal zijn: de ..macht aan het volk ... Macht.... die de wereld zal laten gelijk ze is.... nadat slechts de rollen zijn omgekeerd... Wat is bet dan, waarnaar wij ons moeten richten, nu alle andere criteria zijn afgedankt? De leider komt tot de formule, die inderdaad welhaast de hoogste is, waartoe deze tijd heeft kunnen reiken: (jod in onsl

Het tweede bedrijf speelt aan het hof, het hof, dat door een proletarische omwenteling wordt bedreigd. Gelijk het volk zijn

*) Noot van Nov. '27. —

en sedert vernietigd.

Sluiten