Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

122

Het hier volgende episteltje schreef ik ten antwoord:

„Mijne Heeren. In antwoord qp Uwe annonce deel ik U het volgende mee: Ik ben 32 jaar, gehuwd, stam van moederszijde uit groothandels-kringen

(wijn en tabak), terwijl mijn vader de onlangs te Den Haag overleden Dr.

]. E. A. was.

Mijn leven bracht ik tot nog toe door met het schrijven van boeken, het redigeeren van een drietal tijdschriften en het beheeren van mijn kapitaal, dat momenteel (ik wind er geen doekjes om) tot een minimum is geslonken. Wat mijn journalistieken arbeid betreft: ik was twee jaar redacteur van „De Telegraaf" (referenties: Chef Afd. „Kunst en Wetenschappen") en, tijdens een kort verblijf in Indië, redacteur van „De Java-Bode".

Door mijn vele reizen en een langdurig verblijf te Londen en Parijs, beheersen ik mijn vreemde talen als mijn moedertaal (een niet te onderschatten factor bij „overtuigende besprekingen") en kan ik met allerlei menschen uitstekend „omgaan".

Over relaties e.d. zal ik U verder heel gaarne mondeling inlichten. Hierbij mijn portret, dat ik graag te gelegener tijd terug verwacht, terwijl ik natuurlijk, bij uitblijven van een accoord, op Uw volstrekte discretie reken", enz.

Fijnproevers zullen dezen brief kunnen waardeeren... . Die „groothandels-kringen" en dat „minimum-kapitaal".... dat ik nog steeds .beheer" zijn niet kwaad!

Tante Jo zou zeggen, dat dit alwéér „draaierij" is. Maar wat is al dit geld-verdienen anders als.... draaierij? ....

's-A v o n d s. — Vandaag heb ik, voor het eerst misschien in tien of twaalf jaren, een wezenlijken „zorg", een daadwerkelijken angst gehad voor een ander levend wezentje als mijn kleine Mien.

Hansje kreeg vanavond, even vóór het naar-bed-gaan van mijn vrouw, bezoek van zijn grooten oom Johan en van zijn giechelende, jeugdige tante L„ die het zorgvuldig wegen en voeden van onzen kleinen jongen als een soort hoogst-komische film beschouwde (ze meent het niet kwaad, integendeel). Toen Hans, tusschen twee slokken in, even zijn oogjes opende (een evenement, waarnaar ze met smart hadden zitten verlangen) stormden deze beiden (de groote oom voorop), mét vader, die óók al allesbehalve rustig en evenwichtig is, op moeder en kind los.... met het gevolg, dat Hansje een stuipje kreeg....

Ik haat dit „bezoek", al is het nóg zoo goed bedoeld. Voortaan zal Mien met Hansje alléén zitten als ze hem de borst geeft!

Ik heb een wil in mijzelf ontdekt, die sterker is dan al het andere....: om jou te beschermen, mijn lieve, lieve jongen met je heldere kijkers en je teere, brooze lijfje....

Sluiten